Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete


Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 702664717
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,58

MAGYARÁZAT:Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete

Szentmisék rendje: Vasár- és ünnepnap, Hétköznap és élő közvetítés Gyónni a kegytemplom előtti parkban, a sátraknál lehet. A szent Antal nagy kilenced keddjein a szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18, Bővebben: Nyomda. Bővebben: Könyvtár. Bővebben: Iskoladráma, Misztériumdráma és Passziójáték Csíksomlyón. Szent Ferenc fiai a Az Assisi Szent Ferenc reguláját követő szerzetesrendnek különleges szerepe volt Erdély sajátos kulturális-lelki arculatának a kialakításában. Az alapító szabályait követő barátok teljes szegénységet fogadtak, alamizsnából éltek, és fő feladatuknak az Ige terjesztését, a prédikálást tekintették. A rend először a fejlődő szász városokban gyökerezett meg: körül épült a besztercei templom, ban említik a nagyszebeni kolostort, körül létesült Szászváros ferences rendháza. A ferencesek a Szászföld után a Székelyföld központjában, Marosvásárhelyen is kolostort alapítottak a A csíksomlyói obszerváns ferences templom és kolostor alapítása és építése feltehetően Hunyadi János korára esik. Bár erről közvetlen adat nem maradt ránk, nagyon valószínű, hogy megvalósításában és építésében a kormányzó is közreműködött.

A templomról először a Az Jenő pápa hétévi búcsút engedélyez azoknak, akik Sarlós Boldogasszony napján meglátogatják az épülő ferences templomot, és annak javára adakoznak. A csíki ferencesek Boldogságos Szűz Mária templomát és kolostorát a moldvai katolikus misszió háttereként és hídfőjeként is alapították. Így, a protestáns fejedelemség idején a somlyói barátok missziós tevékenységet folytattak a katolikus székelység és a moldvai csángó-magyarok körében. A századok folyamán a franciskánusok temploma és kolostora a vidék művelődési, szellemi központjává vált. A ferencesek kezdettől fogva tanították a nép fiait, először csak alsó fokon, később gimnáziumi szinten. Konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete írták és játszották a híres iskoladrámákat. Az iskolai színjátszás emelte a gimnáziumi oktatás színvonalát, és kulturális feladatokat is ellátó, missziós jellege volt. E színjátszásnak egyben nagy tömeghatása volt a katolikus székelyekre, akik mindenhonnan a Szűz Anyához zarándokoltak, és akiknek közösségi érzését is fokozta a közös élmény és ünnepi találkozó. A letűnt századok alatt, nagy gonddal, sok fáradsággal, a ferences barátok Csíksomlyón több ezer kötetes könyvtárat hoztak létre. Története a A ferences atyák a székelyföldi és moldvai missziós tevékenységgel, a pünkösdi búcsúval, az érdekes összetételű, folyamatosan konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete könyv gyűjteményükkel, az iskolai tanítással, valamint a nyomdászattal többszörösen is bevésték csíkszéki megtelepedésük helyének nevét a nemzet emlékezetébe. Home Bemutatkozás Elérhetőségek Tevékenységek. Kegytemplom A gótikus templom A barokk templom Kripta. Könyvtár Nyomda Hirességek. A művelődés szolgálatban. A kolostor. Iskoladráma, Misztériumdráma és Passziójáték Csíksomlyón.

A csíksomlyói ferences kolostor. Alkategóriák Művelődés szolgálatában Szent Ferenc fiai a Forrás: Muckenhaupt Erzsébet. Web Rádió:. Web Rádió app:. Aktuális témák: Android - iOS.

A csíksomlyói ferences könyvtár Erdély egyik legértékesebb és leggazdagabb középkori egyházi gyűjteménye volt. Aki belép a könyvtárba, az erről a megállapításról könnyen bizonyságot szerezhet, mert a beszerzett könyvek mennyisége, kora mindent szó szerint igazol. A csíksomlyói ferences könyvtár története XV. Hírnevét nem a korai alapítása, vagy az állományának nagysága adja, hiszen kötetszámával elmarad a nevesebb erdélyi könyvesházak mögött. Művelődéstörténeti értéke abból adódik, hogy a legtöbb középkori könyvtárhoz viszonyítva, amelyeknek állománya az évszázadok folyamán konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete, vagy megsemmisült, a csíksomlyói könyvtár, a saját régi állományán kívül, a megszűnt magyarországi és erdélyi rendházak köteteit is megőrizte az utókor számára. A könyvtár értékét növeli az a tény, hogy ez az egyetlen középkori erdélyi katolikus egyházi bibliotéka, amely túlélte a reformáció korát. Ez az ősi könyvesház, a XVII. A csíksomlyói könyvtár története szorosan összefügg az erdélyi ferences kusztódia, valamint a Szent Istvánról elnevezett rendtartomány viszontagságos történetével. A gyűjtemény átvészelte a reformációt, valamint az -es, -es csíki tatárdúlásokat. A ferences rend es feloszlatását követően, még ig Csíksomlyón maradt. A SzékelyföldCsíkszék művelődéstörténetének, könyvkultúrájának, ez a legrégibb és legértékesebb könyvtári műemléke, jelenleg a csíkszeredai székhelyű Csíki Székely Múzeumban található. Az as években nem került minden könyv a múzeum állományába. A könyvtár elveszettnek vélt kincsei ban és ben kerültek elő. Ugyanott találták meg az elveszettnek hitt XVII. Ezeket a könyveket a ferencesek között rejtették el azzal a szándékkal, hogy megóvják a pusztulástól. A rossz állapotban levő dokumentumokat restaurálás végett Bukarestbe szállították. A könyvek nagy részét gondosan restaurálták, de harmincat helyrehozhatatlannak nyilvánítottak.

A könyvállomány visszakerült a Csíki Székely Múzeumba, ahol a restaurátorok Csíkszeredában tartott országos konferenciája alkalmával, őszén rendezett kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. Az állomány összetétele azt tükrözi, hogy a csíksomlyói könyvtárat gyakorlati céllal hozták létre, elsősorban a lelkipásztori munka szempontjai szerint rendezték be. Az konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete könyvek a katolikus székelység és a moldvai csángó-magyarok között szolgáló csíksomlyói ferenceseket segítették missziós tevékenységükben. A teológiai érdeklődést tükröző művek előterében is a pasztoráció, a hívek lelki gondozása állt. A könyvek legnagyobb része latin nyelvű, tartalmi szempontból pedig túlsúlyban vannak a prédikációs kötetek, az ókori keresztény szerzők és az egyházatyák munkái, az egyházjogi irodalom termékei, a szentek, szentatyák életével foglalkozó művek, bibliák, biblia magyarázatok, konkordanciák, breviáriumok, missálék, antifonálék. A világi irodalmat a történeti, jogi, orvosi, orvosbotanikai és csillagászati könyvek, valamint latin, magyar és német nyelvű tankönyvek képviselik. A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium könyveiről a legkorábbi feljegyzés ból származik, de már korábban is létezhetett az oktatás szolgálatában álló könyvtárnak. Ez a gyűjtemény minden bizonnyal a kolostor könyvtárába került. Az ban alapított Csíksomlyói Mária Társulat könyvtárának könyvei, szintén a kolostor állományát gyarapították. A századok konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete a csíksomlyói könyvtár könyveit többször is beleltározták: ben kötetet, ben kötetet, ben kötetet, ben kötetet, ban kötetet, ben kötetet, XIX-XX.

Jelenleg a Csíki Székely Múzeum gyűjteményét képező régi ferences állomány, kötetből áll. A csíksomlyói ferences könyvtár állományának segítségével a korábbi idők erdélyi könyvkultúrájába is be lehet tekinteni. Jelentősége ismert a kutatók körében, egyes értékeivel a szakirodalom is foglalkozott. A könyvtárba bekerült egyes székelyföldi egyházi és világi személyek könyvgyűjteménye, lehetőséget biztosít a történetkutatás számára a székelyföldi értelmiség XVI-XVIII. A XIX. Művelődéstörténeti szempontból kiemelhetők, a csíksomlyói ferences konyv: A csiksomlyoi kegyszobor tortenete -tól a XIX. A kéziratok és nyomtatványok nemcsak régiségük, díszítésük, vagy tartalmuk miatt keltették fel a kutatók érdeklődését, hanem egyedi sajátosságaik miatt is figyelemre méltóak. Egykori tulajdonosaik bejegyzései által megismerhetik a kor szellemi és társadalmi állapotát, ugyanakkor eligazítják a kutatót a könyv évszázados vándorútján. A tulajdonosi bejegyzések alapján a könyvek többsége a ferences rendtagok és a XVI. A könyvtulajdonosok másik jelentős csoportját a székelyföldi könyvgyűjtők alkotják: papok, tanítók, közéleti személyiségek. Külön csoportba sorolhatók azok a kiadványok, amelyek különböző külföldi szerzetesrendek rendházaiból származnak. Csíksomlyói ferences könyvtár. Azért a könyvtárnak az a szerepe volt a belső életben, mint a cellának, az oratóriumnak és templomnak. Boros Fortunát O.