Konyv: A kerekerdo mesei


Konyv: A kerekerdo mesei

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 110316494
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,54

MAGYARÁZAT:Konyv: A kerekerdo mesei

Pontosság ellenőrzött. A mesék eredete a kora középkori Arábiába és Perzsiába nyúlik vissza. A teljes szöveget magyarra Prileszky Csilla ültette át. Munkáját filológiai körökben nemcsak a magyar irodalom egyik legnagyobb műfordításaként, de az Ezeregyéjszaka európai fordítástörténetének egyik csúcsaként is értékelik. A kerettörténet két főszereplője Sahrazád szultána és Sahrijár szultán. Amikor a szultán rájön, hogy a korábbi felesége hűtlen volt hozzá, szörnyű bosszút áll az asszonyokon. Mindennap elvesz egy szüzet, akit a nászéjszaka után kivégeztet. Végül a vezíre már nem talál több lányt a birodalomban. Ekkor Sahrazád ismert Seherezádé és Sehrezád néven isa vezír lánya ajánlkozik menyasszonynak. A nászéjszakán Sahrazád elmond egy mesét a királynak, de nem fejezi be, így kényszeríti a kíváncsi Sahrijárt, hogy tartsa őt életben. Másnap éjszaka, amint befejezi a mesét, elkezd de csak elkezd egy másikat. És ez így folytatódik ezeregy éjszakán keresztül. A változatoknak eltérő befejezésük van, de mind megegyezik abban, hogy Sahrijár megkíméli Sahrazád életét. A mesefolyam műfaji tekintetben igen-igen változatos: történelmi elbeszélésekszerelmi történetek, tragédiakezdeményekvígjátéki konyv: A kerekerdo mesei, versekhumoreszkek és muszlim vallásos legendák is vannak köztük. A leghíresebb történetek:. Hála legyen Allahnak, a világok Urának, üdv és malaszt a küldöttek urának, a mi urunknak és gyámolunknak, Mohamednek — üdvözítse Allah üdvvel és kegyelje keggyel mind az ítélet napjáig múlhatatlanul. Mindezek utána: bizony, eleink élete folyása intő példa az utánunk jövőknek; vegye eszébe az ember a tanulságait annak, ami mással történt, hogy figyelmezve a hajdanvolt népek hagyományaira s azokat tanulmányozva okulhasson belőlük.

Áldassék, ki az elődök hagyományát intő tanulságként állította más népek elé. Eme tanulságok közül valók az Ezeregyéjszakának nevezett történetek konyv: A kerekerdo mesei bennük levő pompás históriákkal és példázatokkal. Dicsőség Alláhnak, a világ urának! Áldás és béke szálljon a próféták fejedelmére, a mi urunkra és mesterünkre, Mohamedre, valamint ivadékaira; ítéletnapig tartó örök áldás és béke reá! Továbbá: Bizony, a régiek élete folyása tanulságossá vált későbbi nemzedékek számára. Szolgáljon arra, hogy az emberek megtudják mindazt, ami másokkal megesett, és okuljanak belőle, tanulmányozzák a régi népek életét, és tekintsék intő példának mindazt, ami velük történt. Dicsértessék az, konyv: A kerekerdo mesei az elmúlt eseményeket a késő utódok számára intelmül hátrahagyta. Az Ezeregyéjszaka korpuszának története éppen olyan titokzatos és sokrétű, mint a mesevilága. Korai kéziratai igen ritkák és megbízhatatlanok, és ennek két igen jelentős oka van. Az egyik az arab mesemondás hagyományaiban keresendő, amely szerint a meséket kívülről kellett tudni, és írott anyaghoz csak időnként fordultak, sokszor csak az előadás nagyobb hatása kedvéért.

Így a meséket nem jegyezték le. Az Ezeregyéjszaka történetei és általában a mese lenézett műfaj volt a művelt arabok körében, öregeknek, asszonyoknak és gyerekeknek való. Ráadásul a nyelvezete sem a megkívánt klasszikus arab nyelv, az ' arabíya volt, hanem a sokkal lazább, számtalan perzsa és török kölcsönszót használó közép-arab. Ezért azután kívül esett érdeklődésükön, nem foglalkoztak vele, s ez a legutóbbi időkig jellemző volt. Az Ezeregyéjszaka úgy vált a világirodalom részévé, hogy az arab irodalmi köztudat szinte tudomást sem vett róla. Az érdektelenség ellenére fennmaradt néhány kézirat, amelyből nagy pontossággal rekonstruálni lehet az Ezeregyéjszaka kialakulásának folyamatát. A legrégibb arab kézirat a as konyv: A kerekerdo mesei elejéről származik Szíriábólban fedezte fel Nabia Abbott kutató. Az egyik legfontosabb forrás al-Maszúdi Murúdzs adz-dzahab című művében található, amelyet és között írt. Ebben utal az Ezeregyéjszaka perzsa eredetére és a kerettörténetre. Ez a mesegyűjtemény végleges címének első ismert előfordulása. Ez a legkorábbi ismert leírt változata az Ezeregyéjszakának, körülbelül a Mind al-Maszúdi, mind an-Nadím megemlíti az Ezeregyéjszaka kapcsán, hogy az a perzsa Hazár afszáne Ezer mese fordítása. Az első, pontos arab fordítás valószínűleg a 8. A huráfa fantasztikus történetet, mesét jelentett, gyakran pejoratív értelemben. Tehát már elkezdődött konyv: A kerekerdo mesei lefordított mesék iszlamizációja, átalakulása, s létrejött a Az Ezeregyéjszaka fontosabb tényezőinek kialakulása, belső fejlődése a August Wilhelm Schlegel német irodalomtörténész, aki orientalisztikával is foglalkozott, ban már felvetette, hogy az Ezeregyéjszaka három rétegből állhat, amelyek arab, perzsa és ind eredetűek lehetnek.

A kettőt összeköti és homogén egységbe forrasztja a magas szintű muszlim városi kultúra a maga kereskedőivel, kézműveseivel és hivatalnokaival. A bagdadi rétegnek, amelynek keletkezése a bújidák — regnálására esik, két történettípusa van. Az egyik a kereskedőtörténet Tengerjáró Szindbád utazásaia másik a szerelmi konyv: A kerekerdo mesei Ni'ma ibn ar-Rabí és rableánya, Nu'm története. Külön csoportot alkotnak a híres Abbászida kalifárólHárún ar-Rasídról szóló elbeszélések. Bagdad mellett a másik fontos színhely Baszraamely épp az Abbászidák uralma alatt játszott fontos szerepet a tengeri kereskedelemben. Ez alapján a mesék keletkezését a 11— A bagdadi történetek általában rövidek, nélkülözik a mágikus elemet, és sok bennük a hivatkozás létező épületekre, földrajzi helyekre. A kairói réteg a kereskedőtörténetek és az erotikus elbeszélések mellett több anekdotát, erkölcsi példázatot és állattörténetet vonultat fel, több a természetfeletti elem, a varázseszköznek vakon engedelmeskedő lény. A kutatók szerint a kairói mesék később keletkeztek konyv: A kerekerdo mesei bagdadi réteg történeteinél, és felvételüket a gyűjteménybe az indokolta, hogy ki kellett tölteni a hiányzó éjszakák számát olyan elbeszélésekkel, amelyeket a közönség ismert. A motívumok csoportosítását segíti a mesékben előforduló személynevek eredetvizsgálata, amely utalhat a történet keletkezési helyére. De a legfontosabb maguknak a motívumoknak a vizsgálata, s így a következő elemeket különböztetik meg: [14]. Antoine Galland már ben lefordította a Tengerjáró Szindbád utazásait egy, a mesegyűjteménytől független kézirat alapján, amikor tudomására jutott, hogy az általa megismert történet konyv: A kerekerdo mesei nagyobb gyűjtemény része. Ekkor Szíriából sikerült szereznie azt a négykötetes gyűjteményt, amely máig az Ezeregyéjszaka legrégibb ismert kézirata, az úgynevezett G kézirats ma a fennmaradt három kötetet a párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzik.

Egyes kutatók szerint eredetileg is csak három kötetből állt. A hiteles anyagot más forrásokból kiegészítve készítette el a mesegyűjtemény első hét kötetét, amelyek és között jelentek meg. A kiadó — látva a hatalmas sikert — Galland tudta nélkül mivel ő már nem akart foglalkozni az arab mesékkel kiadott ben egy 8. A fordító végül ráállt a munka folytatására. Megismerkedett az aleppói mesemondóval, Hanna Diabbal, aki a legfontosabb forrása lett. Így készült el től ig a gyűjtemény további köteteinek kiadása. Galland nem csak lefordította, hanem az igényeknek megfelelően, XIV. Lajos udvarának elvárásai szerint át is költötte a történeteket. Az átköltéstől függetlenül Galland érdeme, hogy felfedezte Európa számára az Ezeregyéjszakát, és munkájával biztosította annak világirodalmi rangját. Érdekesség, hogy miközben Galland aki az arab mellett törökül is kitűnően tudott az arab nyelvű kézirat beszerzésén és fordításán dolgozott, Párizsban már óta megtalálható volt Mazarin bíboros könyvtárában az Ezeregyéjszaka 11 kötetes török nyelvű fordítása, amely az as években készült, s ma szintén a Bibliothèque Nationale-ban található. Már — között megjelent Európában Galland első hét kötetének névtelenül lefordított angol változata, az úgynevezett Grub Street-i verzió a Grub Street az olcsó fércműveket árusító kiadók utcája volt Londonban. Ezt több, szintén franciáról fordított kiadás követte. Az első német nyelvű fordítást August Ernst Zinserling készítette egy osztrák orientalista, Joseph von Hammer francia nyelvű fordítása alapján Stuttgart und Tübingen — Christian Maxmilian Habicht wd a tunéziai Murad Al-Najjarral együttműködve hozta létre azt a 8 kötetes kiadást, ami konyv: A kerekerdo mesei tartalmaz Breslau Az Ezeregyéjszaka ismert kiadásaiból, Al-Najjar meséiből és más, ismeretlen eredetű történetekből Habicht arab és német nyelven publikálta saját változatát.

Az első eredeti arab — német fordítást Gustav Weil wd készítette ben. Az ben megjelent első kalkuttai kiadás első kötete a legkorábbi létező arab nyomtatott verzió, a Brit Kelet-indiai Társaság adta ki. A második kötet -ban követte. Mindkettőben mese olvasható. Hermann Zotenberg wd állította össze a fellelhető konyv: A kerekerdo mesei két nagy csoportját, az egyiptomit és a keleti csoportot. A teljes szöveg arabról angolra fordítására először a második kalkuttai kiadás alapján Henry Torrens tett kísérletet ban, de csak az első 50 éjszaka meséit fordította le, mivel —ben Edward William Lane "konyv: A kerekerdo mesei" saját munkáját az első búláki kiadás alapján, amely viszont csak válogatás volt, s a történeteket morális okokból cenzúrázta, kiegészítette vagy éppen lerövidítette. Saját beszámolója szerint 25 évig dolgozott a munkáján, de a konyv: A kerekerdo mesei kiderítették, hogy csak két évig. Voltaképpen nem tett mást, mint Payne fordítását pornográf részletekkel sűrítve átírta. Viszont a hatalmas önreklámnak és a misztifikációnak köszönhetően az üzlet igen sikeres lett. A művet Jorge Luis Borges is nagyra értékelte. Az egyiptomi kormány által támogatott két kötet az Ezeregyéjszaka legrégibb, nem Európában nyomtatott arab nyelvű verziója. Természetesen a kézirat soha nem került elő, és már ben pontosan kiderítették Mardrus forrásait. Kiderült, hogy nemcsak a mesegyűjteménytől teljesen idegen forrásokból is dolgozott, hanem önkényesen csonkított, kiegészített, és ő is pornográf részletekkel dúsította fel a történeteket. Az első teljes német fordítás Enno Littmann wd munkája, aki a második kalkuttai kiadás alapján dolgozott; a hat kötetes mű — között jelent meg Lipcsében. Az utóbbi idők egyik legjelentősebb vállalkozása Muhszin Mahdi wd munkája, aki ben a G kézirat kritikai kiadását publikálta arabul, [35] majd elkészült pontos angol fordítása is Hussain Haddaway műveként.

A magyar kiadások története is egy misztifikációval kezdődik. Arab regék címmel [37] összesen 18 füzet jelent meg és között. A kiadó a fordítót V. Ezt már a kortársak is megkérdőjelezték, sőt Bajza József egy levelében fel is rótta Vörösmartynak, hogy a költő első, a reklámfogás miatt érzett felháborodása elszállt, amikor a kiadótól ívenként 8 forintot kapott. Hivatalosan viszont soha nem vállalta magáénak a fordítást. A későbbi kutatások sem tudták egyértelműen igazolni vagy cáfolni Vörösmarty szerzőségét. Ezt követően számos átdolgozás született, amelyek a növekvő kereslet kielégítését szolgálták, [38] [39] így például Bozóky Antal [40] Kalocsa Róza[41] Nádor Gyula[42] Radó Antal[43] Koltay Virgil Antal[44] valamint Bausznernné Péchy Paula és Kutzer Ernő [45] tollából. Az eredetiből való fordítással alig néhányan próbálkoztak; közülük megemlítendő Antalffy Endreaki pár részletet közölt csak fordításából Zord Idő I. Nem ellenőrzött közlések szerint talán a teljes gyűjteményt is lefordította. A második teljesnek mondott fordítást Kállay Miklós készítette, és és között adták ki 7 kötetben. A keresztény-konzervatív Kállay J. Mardrus ben készült botrányos, pornográf francia kiadását vette alapul, bár megpróbálta kissé szelídíteni a stílusát.

Kerekerdő lakóival mindig történik valami érdekes. Ebben a szép mesekönyvben rövid és tanulságos állatmeséket olvashatsz, és többek közt olyan titkokat tudhatsz meg, hogy miként győzte le a kisegér a hatalmas és büszke bikát. Jump to Navigation. Felvidéki könyvkereső Aktuális katalógus Üzleteink Kapcsolat Facebook. Kerekerdő meséi - A bikák legnagyobbika. Beszerzés alatt! Küldési idő: 7 — 9 nap. Kiadás dátuma:. A konyv: A kerekerdo mesei - Kis felfedező zsebkönyvek. Mátyás király és az aranyszőrű bárányka. Charlotte Bronte. Görögök, Ókori Birodalmak, Rómaiak. A hajó - Kis felfedező zsebkönyvek. Rekordok és érdekességek gyerekeknek konyv: A kerekerdo mesei Fedezzük fel együtt! Klasszikusok kicsiknek - Tom Sawyer kalandjai. Mark Twain. Vida Péter. Berg Judit. Kékes-Szabó Andrea. Kérdések és válaszok könyve - Fedezzük fel együtt! Saundra Mitchell. A kiskakas gyémánt félkrajcárja és más mesék. Magyar népmesék: Az égig érő fa és más mesék. Magyar népmesék — Terülj, terülj, asztalkám! Romantika - Szórakoztató. Miért regisztráljon az oldalunkon? Könyvet keres? Nem találja? Bízza ránk kedvenc könyve beszerzését! Könyvkereső-szolgálat Otthonában, kényelmesen választhat, vásárolhat könyvet - tumultus nélkül! Kedvezmények, nyereményjátékok, bónuszok - tegye próbára a Könyvklub szolgáltatását Ön is! A legelőnyösebb postaköltséggel számoljon! Töltse le aktuális katalógusunk! Felvidéki könyvkereső.