Konyv: A halaloszton es az eletosztonok


Konyv: A halaloszton es az eletosztonok

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 187301468
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,61

MAGYARÁZAT:Konyv: A halaloszton es az eletosztonok

Több mint tíz éve, hogy a pszichoanalitikusok nürnbergi kongresszusán eléggé éles ellentétbe kerültem a bostoni Harvard egyetem egyik hírneves és általam nagyon tisztelt professzorával, ki amellett kardoskodott, hogy a lélekelemzés tudományos anyagát egészében iktassuk be egy újabban nagy népszerűségre jutott filozófiai rendszerbe. A magam részéről erélyesen hangoztattam ezzel szemben, hogy az analízis új tényeit még hosszabb időn át elfogulatlanul, tehát minden merev, eleve megalkotott rendszertől függetlenül kell kutatni és tudományosan kiépíteni; nem zártam ki azonban annak a lehetőségét sem, hogy éppen ez új tények alapján talán egészen új, az eddigiektől független világnézet fog idővel kialakulni. Komoly pszichoanalitikusok körében azóta egyre ritkábban hangzott fel a fentihez hasonló követelés, azok pedig, kik ebbe belenyugodni nem tudtak, és türelmetlenségükben túl gyorsan akartak végleges bölcseleti alapot teremteni a pszichoanalízis számára, kénytelenek voltak a serényen tovább dolgozók közül kiválni. Írja Ferenczi SándorFreud művének magyar fordítója bevezetőjében.

Ebből az izgalmas korszakból származik Freud ezen provokatív és úttörő könyvecskéje, amit jó szívvel ajánlunk a pszichológia és lélektan szerelmeseinek és a tágabb olvasóközönségnek egyaránt. Részlet az e-Könyvből:. Ami ebben meglep bennünket, az a nem várt analógia a saját, olyannyira más úton kifejtett felfogásunkkal. Weismann, ki az élő anyagot morfologikus szempontból nézi, felismer benne oly alkotórészt, mely halálra szánt, a somát, vagyis a testet a nemi és átörökítő anyag kivételével, és egy halhatatlan részt, éppen ezt a csíraplazmát, mely a fajfenntartást, a szaporodást szolgálja. Mi nem az élő anyagot, hanem a benne működő erőket állítottuk be, és ez úton jutottunk hozzá, hogy az ösztönöknek két fajtáját különböztessük meg, azokat, melyek az életet a halálhoz akarják vezetni, és a többi, szexuális ösztönöket, melyek újra meg újra az élet megújítására törekszenek, és azt keresztül is viszik. Ez konyv: A halaloszton es az eletosztonok hangzik, mintha dinamikus korollariuma volna Weismann morfológiai elméletének. A jelentős megegyezés e látszata rögtön eloszlik, mihelyt meghalljuk, miképpen döntött Weismann a halál problémájának tárgyában. Mert Weismann szerint a halandó soma és a halhatatlan csírasejt megkülönböztetése csak a többsejtű organizmusoknál van érvényben, az egysejtű állatoknál individuum és szaporodási sejt még egy és ugyanaz. Igaz ugyan, hogy a magasabb élőlények halála természetes, belső okokból bekövetkezett halál, de nem alapszik az élő anyagnak konyv: A halaloszton es az eletosztonok tulajdonságán,21 nem fogható fel abszolút, az élet lényegében megokolt szükségszerűségként. A halál a soksejtűek eme differenciálódásának beálltával vált "konyv: A halaloszton es az eletosztonok" és célszerűvé. Azóta a magasabb élőlények somája időnként belső okokból elhal, a protisták ellenben halhatatlanok maradtak. A szaporodás azonban nem a halállal egyidejűleg lépett fel, sőt ősi tulajdonsága az élő anyagnak, valamint a növekedés, amelyből létrejött; a földi élet pedig kezdetétől fogva folytatólagos maradt.

Ha a halál az élőlényeknek kései szerzeménye, akkor olyan halálösztönök, melyek a földi élet kezdetétől származtatják magukat, nem jönnek többé számításba. A többsejtűek aztán meghalhatnak belső okokból, akár hiányos differenciáltságuk, akár anyagcseréjük tökéletlensége miatt; ez ama kérdésre nézve, mely bennünket foglalkoztat, nem jön számba. A vita, mely Weismann tételeihez kapcsolódott, véleményem szerint semmi döntő eredményt sem hozott. Ebben az értelemben a protozoák is halandók, a halál náluk mindig egybeesik a szaporodással, ez utóbbitól azonban bizonyos mértékig el van homályosítva, miután a szülőállat egész anyaga egyenesen átvezetődhetik a fiatal gyermekindividuumokba. A kutatás érdeklődése csakhamar arra irányult, hogy kísérletekkel próbálják ki az egysejtűeken konyv: A halaloszton es az eletosztonok élő szubsztancia állítólagos halhatatlanságát. Az első papucsállatkának ez a kései leszármazottja éppoly friss volt, mint az őse, az öregedés vagy degeneráltság minden jele nélkül; evvel, ha ekkora számoknak már van bizonyító erejük, a protisták halhatatlansága kísérletileg bebizonyíthatónak látszott. Maupas, Calkins és mások W o o d r u f f-fal ellentétben úgy találták, hogy bizonyos számú osztódás után ezek az infusoriumok is gyengülnek, nagyságuk csökken, organizációjuk egy részét elveszítik, és végül meghalnak, ha nem részesülnek valamilyen felfrissítő behatásokban. Eszerint a protozoák az öregedés egy fázisa után éppúgy meghalnak, mint a magasabb fejlettségű állatok, egyenes ellentétben Weismann állításaival, aki a halált csak mint az élő organizmusoknak egy későbbi szerzeményét ismeri el. Eme vizsgálatok összefüggéséből két tényt emelünk ki, amely talán biztos támpontot nyújt nekünk. Ez a kopuláció aligha lehet más, mint előfutárja a magasabb lények nemi szaporodásának; még nincs semmi köze a sokasodáshoz, csak két individuum anyagának egybekeverésére szorítkozik ez a Weismann amphimixise. De a kopuláció felfrissítő hatását pótolhatják bizonyos ingerek, a tápláló folyadék összetételének változtatása, temperatúrafokozás vagy rázás.

Emlékeztet ez L o e b J. Másodszor: mégis valószínű, hogy az infuzóriumokat saját életfolyamatuk vezeti természetes halálhoz, mert az ellentmondás Woodruff és mások eredményei között onnan ered, hogy Woodruff minden új generációt új tápláló folyadékba tett. Ha ezt elmulasztotta, akkor a generációknak éppen olyan öregedési elváltozását észlelte, mint a többi kutató. Ebből arra következtetett, hogy az állatkáknak a saját anyagcsere termékei ártanak, melyeket az őket körülvevő folyadékba adnak le, és aztán meggyőzően tudta bizonyítani, hogy csak a s a j á t anyagcseréjük termékeinek van meg az a hatása, hogy a generáció halálát okozza. Mert olyan oldatban, mely távolabbi rokonságban álló faj anyagcseresalakjával volt túltelítve, kitűnően gyarapodtak ugyanazok az állatkák, melyek saját tápláló folyadékukban szaporodva biztosan tönkrementek. Az ázalag tehát magára hagyva természetes halált hal azon tökéletlensége folytán, hogy a saját anyagcseretermékeit nem tudja eltávolítani; de talán a magasabb rendű állatok is mind ugyanezen tehetetlenségük folytán halnak meg. A GLS Alcor MYTH. PocketBook Touch Lux 3. KOBO Aura 2nd edition. Energy Sistem. Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja! Új jelszó kérése. A kosár üres.

Termék részletek. Részlet az e-Könyvből: Ami ebben meglep bennünket, az a nem várt analógia a saját, olyannyira más úton kifejtett felfogásunkkal. Sigmund Freud: Pszichoanalizis. Cikkszám Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. PocketBook Touch Lux 3 "e-könyv olvasás sötétben, éjjel" 37 Ft 3. Icarus readers Energy Sistem. Vásárlási feltételek. Népszerű Szerzőink. Publikáljon nálunk!

Freud lélekelemzése, mint tudjuk, annak köszönheti nagy tudományos sikereit, hogy — ellentétben a hivatalos pszichológiával, mely eleve, mint a természettudományok egyik ága, azoknak a diszciplínáknak a fogalmaihoz igyekezett alkalmazkodni — jó ideig csaknem teljesen függetlenítette magát ezektől is, és kizárólag a belső, lelki történés tényei alapján próbálta a beteg és az egészséges lélek szerkezetét felépíteni és működésmódját kitalálni. E konstruktív munka közben azután eljutott egész az ösztönökig, amelyeknek megértéséhez már nem volt elegendő a lélektani tapasztalás, hanem figyelembe kellett venni azt a sok ténybeli adatot is, amit az élettudományi kutatásnak köszönhetünk. És ekkor derült ki, mily termékenyítően hatott megismerésünkre az az időleges elmélyedés a lelki élet világába, és mennyivel többet és mélyebbre látunk bele a természeti történésbe is azóta, hogy a magunk ismerete oly nagy lépéssel haladt előre. Ezen voltaképpen nem is szabadna csodálkoznunk. Végre is: a saját énünk, lelkivilágunk az a része a mindenségnek, melyet legközelebbről ismerünk, és legalább oly jogosult dolog a magunk mibenlétéről következtetni a környező természetre, mint megfordítva: a természeti jelenségekkel próbálni a magunk mivoltát magyarázni Ferenczi Sándor.

Részlet az e-Könyvből:. Képzeljük el az élő organizmust, a lehető legnagyobb egyszerűsítésben, mint ingerlékeny anyagból álló, nem differenciált hólyagocskát; akkor annak a külvilág felé fordult felülete már magánál e helyzetnél fogva differenciált és ingerfelvevő szervül szolgál. Az embriológia a fejlődéstörténet ismétléseként tényleg azt konyv: A halaloszton es az eletosztonok ki, hogy a központi idegrendszer az ektodermából fejlődik, és a szürke agykéreg még mindig a primitív külső felület leszármazottja, és valószínűleg elsajátította átöröklés útján annak lényeges tulajdonságait. Így aztán könnyen volna elképzelhető, hogy a hólyagocska, melynek felületéhez a külső ingerek folytonosan hozzáütődnek, anyagában bizonyos mélységig állandó elváltozást szenved, úgy, hogy az ingerület a felületen más módon folyik le, mint a mélyebb rétegekben. Kéreg képződhetett ily módon, melyet az ingerhatás végül úgy keresztül-kasul égetett, hogy így a legkedvezőbb viszonyokat nyújtja az ingerfelvétel számára, és további módosulásra képtelen. A tudatrendszerre Bw átvive azt jelentené ez, hogy ennek elemei konyv: A halaloszton es az eletosztonok változhatnak meg maradandóan az ingerület átvonulásakor, mert már a végletekig módosultak, ennek a hatásnak megfelelően.

Egyúttal azonban képesítve vannak arra, hogy létrehozzák a tudatot. Hogy miben áll az anyagnak és a benne lefolyó ingerületnek eme módosulása, arról többféle konyv: A halaloszton es az eletosztonok lehet, melyek a vizsgálat számára ez idő szerint hozzáférhetetlenek. Feltehetjük, hogy az ingerületnek ellenállást kell leküzdenie, mikor az egyik elemről a másikra tovahalad, és éppen ezen ellenállás csökkenése hozza létre az ingerület maradandó nyomát úttörés, Bahnung ; a tudatrendszerben Bw tehát ilyen átmeneti ellenállás egyik elemtől a másikhoz nem állna már fenn. Ezzel az elképzeléssel összevethetjük a Breuertől származó megkülönböztetést a pihenő megkötött és a szabadon mozgó megszállási energia közt a lelki rendszerek elemeiben;10 a tudatrendszer Bw elemei eszerint nem megkötött, hanem csak szabad levezetésre alkalmas energiát tartalmaznának. Ügy vélem azonban, egyelőre jobb, ha ezekről a viszonyokról lehetőleg határozatlanul nyilatkozunk. Ezen okoskodások segítségével mégis mintha bizonyos összefüggésbe hozhattuk volna a tudat keletkezését a tudatrendszer Bw helyzetével és az ingerületlefolyás neki tulajdonítható sajátosságaival. A GLS Alcor MYTH. PocketBook Touch Lux 3. KOBO Aura 2nd edition. Energy Sistem. Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja! Új jelszó kérése. A kosár üres. Termék részletek. Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök E-könyv - EPUB Freud lélekelemzése, mint tudjuk, annak köszönheti nagy tudományos sikereit, hogy — ellentétben a hivatalos pszichológiával, mely eleve, mint a természettudományok egyik ága, azoknak a diszciplínáknak a fogalmaihoz igyekezett alkalmazkodni — jó ideig csaknem teljesen függetlenítette magát ezektől is, és kizárólag a belső, lelki történés tényei alapján próbálta a beteg és az egészséges lélek szerkezetét felépíteni és működésmódját kitalálni.

Részlet az e-Könyvből: Képzeljük el az élő organizmust, a lehető legnagyobb egyszerűsítésben, mint ingerlékeny anyagból álló, nem differenciált hólyagocskát; akkor annak a külvilág felé fordult felülete már magánál e helyzetnél fogva differenciált és ingerfelvevő szervül szolgál. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás Cikkszám Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. PocketBook Touch Lux 3 "e-könyv olvasás sötétben, éjjel" 37 Ft 3. Icarus readers Energy Sistem. Vásárlási feltételek. Népszerű Szerzőink. Publikáljon nálunk!