Konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete


Konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 185284804
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,55

MAGYARÁZAT:Konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete

To browse Academia. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete Csaba—Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, Csaba Katona. A short summary of this paper. Nyomdai előkészítés: Seleris Project Bt. Szabolcs megyei fürdővendégek Balatonfüreden A közös nevező ezen felül a Balatonhoz, pontosabban a Balatonfüredhez való kötődés, már túl azon, hogy valamennyit magam jegyzem szerzőként. Nincs ebben sem- mi meglepő, hiszen a Balaton legkedvesebb kutatási témám. Ilyenkor viszont adja magát az obligát kérdés: miért is? Természetesen van egyfajta személyes, érzelmi kötődés: gyermek- és ifjúkori balatoni nyarak Széplak, Boglár, Lelle, Badacsony, Füred, Siófok emléke, mint szinte mindenki- nél, aki e hazában nőtt fel. De ezeken túl még az is, hogy kvázi Balatonfüredre nősültem, hosszú és nem egyszer rögökkel kikövezett udvarlás után: a Csók utca így legbelső vilá- gomnak is részévé vált. Ettől azonban még nem kellett volna történészként is a Balaton felé irányítanom a fi- gyelmemet. Ahhoz az is kellett, hogy előbb elolvassam Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című, ma már talán döcögős nyelvezetűnek ható, kedélyesen anekdotázó kötetének egyik kései kiadását. A harmadik tényező, ahogy utólag próbálom rekonstruálni a folya- matot, az volt, hogy épp ez év "konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete" kezdtem meg történelem szakos tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol az egyik felvett tan- egységem Kósa László professzor úr, a Művelődéstörténeti Tanszék akkori vezetője egyik órája volt.

Ennek az órának a tárgya a fürdőkultúra volt. Ezek a tényezők együttesen aztán azt eredményezték, hogy szakdolgozatomat immá- ron füredi témából írtam, pontosabban az es és es évek között Füredre lá- togató vendégek társadalmi és lakóhely szerinti megoszlásából. Balatonfüredről ugyan- is kiderült, hogy túl az azt övező gyakran felszínes, ám kétségkívül romantikus elképze- léseken, a magyar művelődés- és társadalomtörténet szempontjából nézve is kiváló kí- sérleti terep. Afféle laboratórium, ahol a reformkor, az önkényuralom és a Monarchia társadalmának bonyolult kérdéseit mint cseppben a tengert sajátos mintavétellel lehet vizsgálni. Szalay Károly. Magvető Kiadó, Bp. Magyar Hírmondó. Egy arisztokrata hölgyet táncra kért fel az egyik vendég és a kisasszony a felkérést elutasította. Meglehet, az illető modortalan volt és az elutasítás így jogosnak mondható, vagy a hölgy csupán nem akart táncolni ennek oka egyszerű fá- radtság is lehetett, nem biztos, hogy társadalmi gátak mondatták ki a megalázónak vélt ne- met. Az elutasított táncos viszont levélben fordult sérelmével a Konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete Naplóhoz. Miként lehet ez? Tóth Árpád, a Miskolci Egyetem oktatója szűk egy év- tizede jelentette meg Önszervező polgárok. Balaton-Füredi Napló, I. Vasárnapi Ujság, V.

Nevezetesen a középosztály — pontosabban az idehaza is egyre erősebb elfogadottságú angolszász ter- minus technicus middle classes szerint a középosztályok —, a középosztály-képződés problematikáját. Szintén ekkortájt látott napvilágot Zsombékok9 címmel a hazai társada- lomtörténet-írás műhelymunkájának eredményeként egy kötet Kövér György szerkesz- tésében. A műveltség, a szaktudás megszerzése volt az, ami átjárhatóvá tette a mocsarat egyik zsombék lakóitól a másikhoz, az az út, aminek révén a középosztály ok képviselői felemelkedhettek a hagyományos elit mellé, ha nem is a maguk személyében, de jól iskolázott utódaikban. Ezek az írások kiemelkedő figyelmet szentelnek a tanulók származására. Ezért a mára a társadalomtörténet egyik kulcsszavává érett rekrutáció szó gyakorta bukkan fel a kötet hasábjain, így azokban a tanulmányokban is, amelyek egy-egy egyesület tagságának összetételét boncolgatják. Miért fejtegettem ezt bővebben? Olyan formációk- ként, amelyek a maguk mikrovilágában és sajátos szabályrendszerük keretein belül — konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete rencsés esetben gyakorlatilag, de elviekben legalábbis — átjárhatóvá tették a rendi korlátok szabdalta társadalmat főnemes, köznemes, polgár között. Nem egy nemzedék csúszással, mint az iskoláztatás révén, hanem saját személyükben. E kötet számomra legizgalmasabb részei ezért azok, amelyek az egyesületek tagságá- nak összetételét vizsgálják. Vagyis nem kis kérdésekre keresnek választ, hanem igazodva a mikrotörténet legnemesebb vérvonalához, nagy kérdéseket kis léptékű vizsgálattal kö- zelítik meg. Hasonlóan fontos társadalomtörténeti kérdés az is, hogy milyen társadalmi kapcsolatokon keresztül rekrutálódhatott az egyesület — noha itt elsősorban feltételezésekre vagyunk utalva.

A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. A Múlt Ösvényén. Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor törté- nete. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Társadalomtörténeti tanulmányok. Kövér György. Sasfi Csaba. Századvég, Bp. A Pesti Jótékony Nőegylet fennállásának első korszaka — Fons, V. Vessük össze az egyesületet mint eltérő rétegek képviselőinek sajátos gyűlhelyét a fürdőhelyekkel, így Balatonfüreddel is. Nem véletlenül. A fürdők esetében szűk térre szorítva találkoztak egymással akarva-akaratlan a különfé- le társadalmi osztályok képviselői, de az otthoni megszokott környezetből kiszakadva egy sajátos szabályok szerinti helyszínen így lehetőség nyílt az átjárhatóságra. Vagyis amire az egyesület tudatosan törekedett, azt a fürdőhely jellegéből de facto fakadóan kínálta. A für- dőkön ugyanis létezett az az idea, hogy e sajátságos keretek között minden vendég egyfor- ma: a vezetőség arra törekedett, hogy a fizetővendég pénzéért megkapja, amit elvár, ebből pedig következett az egyenlő bánásmód elve. Ugyanakkor tudjuk, hogy jóval komorabb árnyalatok színezik a palettát, ha reálisabban közelítünk a témához, e nemes törekvés gya- korta csorbát szenvedett a gyakorlatban.

Mégis hasonlónak érzem ezt az alkalmi, nagyon is behatárolt fizikai térre korlátozódó fürdői viszonyrendszert a Tóth Árpád által vizsgált egyesületi keretekhez. Hiszen mindkettőhöz kötődik egyfajta egyenlőségeszme, az égalité sajátságos és nagyon is törékeny, térben, időben, szellemiségben világosan körülhatárol- ható felfogása. Néhány lényeges különbség azonban feltétlen hangsúlyozandó. Továbbá az egyesületi tagságra mindenki tudatosan törekedett, nem véletlenszerűen sodródott oda: az illető, aki tag akart lenni valahol, tudta, kik várnak rá. Fürdőhelyen előre senki nem mondhatta meg pontosan, kikkel kényszerül osztozni a sé- tatéren, a hajón vagy a gyógyfürdő vizén. Ami azonban e gondolatfejtés veleje: a feudális maradványokkal terhelt rendi társada- lom polgári társadalomba való átmenetének vizsgálatához, konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete az egyesületek, kivá- ló terep a fürdő, így Balatonfüred is. Hiszen az átalakulóban levő társadalmi rendszer ek működése, mindennapi korlátai, hibái, feszültségei egy helyre sűrűsödve jelennek meg szemünk előtt, szinte felkínálva a lehetőséget arra, hogy megpróbáljuk megérteni e bo- nyolult folyamatokat. E hosszabb bevezetőre azért volt szükség, hogy egyértelmű legyen: jelen írásaim több- ségének Füred valójában hátterét szolgáltatja és nem ab ovo Balatonfüredről szól.

A klas- szikus értelemben vett helytörténet híveinek tehát meglehet, csalódást okoz e kötet. Ám az is tény, hogy miközben a fürdővendégekre, azok sajátos mikrotársadalmára, azon ke- resztül pedig a magyarországi rendi és polgári társadalomra igyekeztem fókuszálni, két- ségkívül felszínre jött számos, Füreddel kapcsolatos adat, tényező is. Így tehát szület- tek olyan írások is, amelyek révén fordult a kocka: a nézőpontot megváltoztatva a kuta- tás során összegyűlt tapasztalatot immáron Füredre figyelmezve formáltam tanulmánnyá. Európa híres kert- je. Várkonyi Ágnes — Kósa László. Orpheus Kiadó, Bp. Erre pedig, mint számomra egyértelművé vált, nagy szükség volt. Balatonfüred — fő- leg XIX. E port épp ideje volt lefújni Füred múltjáról: a törté- nelem — Füredé sem — "konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete" szorul rá arra, hogy szépítsék. Természetesen korántsem gon- dolom azt, hogy e munkát én már el konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete végeztem: bőven van tennivaló, magam csak neki- kezdeni tudtam. Miért is fontos ez? Mert nem elégedhetünk meg azzal, ha valóban tiszteljük őseinket és érdekel, miként, hogyan éltek, gondolkodtak, látták a világot, hogy néhány jól hangzó megállapítás, elcsépelt közhely mögé bújva vágyakozzunk egy olyan világ után, amilyen nem is létezett, megelégedve a felszínes tudás hamisan csillogó illúziójával. Hadd hozzak erre is egy másik példát: gróf Batthyány Lajosét. E két, könnyedén memorizálható tény ismerete azt látszik sugallni, hogy jelentős tudás birtoká- ban vagyunk őt illetően, többnyire azonban közhellyé merevült mondatok ismételgeté- se tapad nevéhez, szigorúan a fentiek mentén körözve. Ha valaki bármiben az első, az ele- ve alkalmas arra, hogy más, meglehet fontosabb tényezők háttérbe szoruljanak, így a gróf esetében reformkori politikai szerepe. A mártírhalál ugyanakkor glóriát von alakja köré. Meglehetősen groteszk, hogy az igazságtalan ítélet és a brutális kivégzés érdemmé neme- sedik A közelmúltban a politikus születése kétszázadik évfordulójának messze nem volt akkora visszhangja, mint az azt pár évvel megelő- ző Deák Ferenc-bicentenáriumnak.

Hasonló módon Balatonfüred XIX. Ne féljünk megismerni ezt a — mesékhez mérten — nem oly szép és tö- kéletes, ám végtelenül izgalmas, nagyon is emberi, esendőségekkel terhelt és nagyszerű dolgokkal gazdagított, karakteres egyéniségekkel benépesített, nem naftalinillatú, hanem nagyon is eleven világot. Bízom benne, hogy az olvasó, aki társamul szegődik e felfedező úton, nem fog csalódni. Végezetül jeleznem kell pár technikai dolgot. Ahogy már utaltam rá, az írások cirka 15 év termékei: újraközlésük során az időbeliség bizonyult a legcélszerűbb rendező elvnek. Mindegyik máshol, máskor jelenet meg. Ebből adódóan kétségkívül előfordulnak ismét- lések, néhol erősebb átfedések is az írásokban. Másrészt az eredeti megjelenésük óta ki- adott új szakirodalom értelemszerűen nem szerepel bennük most sem. Kisebbségkutatás, XVI.

Főoldal Termékeink Történelmi könyvek Lichtneckert András A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története. A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története. A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története leírása A könyv a balatonfüredi gyógyfürdő történetének összegzése, melyben a szerző a balatonfüredi gyógyfürdőkultúrát nem önmagában tárgyalja, hanem elhelyezi azt az európai fürdőkultúra egészében. Olvasmányos művében a reformkor előtti és utáni idők eseményein túl az olvasó konyv: A balatonfuredi savanyuvizi gyogyfurdo tortenete egy kimagasló városfejlődés mellett többek között kirajzolódik egy társadalom-szociológiai helyzetkép, gyógykultúra, idegenforgalom és kereskedelemtörténet. Hűségprogrammal elérhető ár: Ft. Elérhetőség: Nincs készleten. Balatonfüred római kori települései és falfestményei Palágyi Sylvia Kirchhof Anita. Sorsbejárások Nagy Gabriella Ágnes. Testvérek Auschwitzban Malka Adler. Budapest, John Lukacs. A nyugati szerető - A szamuráj lánya 1. Budai Lotti. A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei Lichtneckert András.

Blanka Lipinska Ft. Borsa Brown Ft. Fábián Janka Ft. Richard Osman Ft. Bridget Collins Ft. Bosnyák Viktória Ft. Esther Perel Ft. Andy Weir Ft. Jasper DeWitt Ft. Kelényi Angelika Ft. Agatha Christie Ft. Julia Quinn Ft. Quentin Tarantino Ft. Margaret Atwood Ft. Jennifer L. Armentrout Ft. Hoppán Eszter Abigail Dean Ft. Malka Adler Ft. Baráth Viktória Ft. Budai Lotti Ft. Vi Keeland Ft. Karády Anna Ft. Sienna Cole Ft. Iratkozz fel a BOOK24 hírlevélre és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról! Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Vásároljon Book