Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio


Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 753769363
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,94

MAGYARÁZAT:Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio

Jump to navigation. A reformáció szepességi elterjedését segítette a 14— A jómódú polgárság humanista műveltségét jelzi a Johann Henckel lőcsei plébános által létrehozott könyvtár, amelyet a Szent Jakab-templomban egy külön e célra épített helyiségben helyeztek el. A neves angol humanista, Leonhard Cox egy évet Lőcsén töltött iskolamesterként. A lutheri reformáció fő központjában, a wittenbergi egyetemen már az első magyarországi hallgatók közt találunk lőcsei származásút ben Martin Cyriac. A Szepességen Mohács után jelentek meg a reformáció első képviselői. Az elsőként ismert személy Andreas Fischer, a radikális, szentháromság-tagadó irányzatot képviselte, ezért is üldözték, majd kivégezték Krasznahorka várának faláról taszították le. E térség legismertebb reformátora a lőcsei származású Georg Leudischer volt. Életét az úttörőknek kijutó nehézségek jelezték, hiszen a régi egyház ellenintézkedései miatt egyik városból a másikba kellett vándorolnia, de mindenütt igyekezett az új hitet elterjeszteni. A Szepesség legjelentősebb városában, Lőcsén a reformáció térnyerésének dátuma hagyományosan Ekkor került ide a reformációhoz ingadozó módon viszonyuló Georg Moller lőcsei pap mellé segédlelkészként a brassói Bartholomäus Bogner.

Mindhárom lőcsei templom az evangélikusok kezelésébe került, köztük évre a főtéri Szent Jakab-templom is. A városi tanács gyakorolta az egyházfenntartói patrónusi jogokat, gondoskodott a lelkészek fizetéséről, az egyházi intézmények fenntartásáról. A reformáció elterjedését azonban mégis inkább több évtizedes folyamatnak kell elképzelni, mint egy konkrét dátumhoz kötődő eseménynek. A katolikusoktól való egyházszervezeti különválásra hosszú átmeneti időszakra volt szükség, amely alatt a szepesi prépostsággal és az esztergomi érsekséggel még nem szűnt meg a kapcsolat. Az evangélikusok hivatalosan már a A szabad szepesi szász városokban még a középkori szepesi szász autonómia talaján jött létre a 24 királyi plébános fraternitása. E középkorból átöröklött szervezet a reformáció során a Ezen belül az elzálogosított 13 és a maradék 11 városnak külön alesperese volt. A szepesi fraternitás legnagyobb városa, Lőcse egyben az öt északkelet-magyarországi szabad király város szövetségének Pentapolis is tagja volt, Kassa, Eperjes, Bártfa és Kisszeben mellett. Az ötvárosi egyházszervezetnek első esperese az os évből ismert. E gazdag és nagy tekintélyű városok nyújtották be az országgyűlésre az első magyarországi evangélikus hitvallást ben.

Leonhard Stöckel bártfai rektor, Melanchthon tanítványa az ágostai hitvallás alapján dolgozta ki ennek pontjait Confessio Pentapolitana. E hitvallás 8és a hétbányavárosi hatását mutatja az re elkészült szepesi hitvallás, amelyet a 24 szepesi városi fraternitás két lelkésze Megander Bálint és Obsopaeus Cirják dolgozott ki Confessio Scepusiana. Az A 24 szepesi városi fraternitáshoz kötődik a 16— Ezeket a dokumentumokat a jegyzőkönyvet elkezdő esperesről nevezték el Matricula Molleriana és Goltzianaeredetijüket a késmárki evangélikus líceum illetve a szepesi katolikus püspökség levéltára őrzi. Ugyancsak fontos történeti forrás a Az ellenreformáció első hulláma a tizenöt éves háború idején érte el a Szepességet. Pethe Márton szepesi prépost templomfoglaló kísérleteit ekkor még sikerült elhárítani. Lőcsén és másutt maguk a lakosok keltek templomaik védelmére, döntő támogatást azonban az os Bocskai-szabadságharc jelentett. A szabad protestáns vallásgyakorlatot a bécsi békében és az as országgyűlésen törvénybe foglalták. Az önálló evangélikus egyházszervezet létrehozásában nagy szerepe volt az evangélikus Thurzó György nádornak. A támogatásával összehívott es szepesváraljai zsinat létrehozta az öt északkelet-magyarországi szabad királyi város szuperintendenciáját lényegében püspökségét. Első szuperintendensük Zabler Péter lőcsei lelkész volt — Késmárk, a Szepesség második legnagyobb városa, a A Habsburg-ellenreformáció megújuló hullámait csak Bethlen Gábor és Rákóczi György erdélyi fejedelmek hadjárataival és a vallásszabadságot garantáló konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio sikerült elhárítani i nikolsburgi, ös konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio béke. A Szepesség is gyakran vált fegyveres harcok színterévé, s ezek aktuális kimenetelétől függően igyekeztek a szepesi városok egyensúlyozni a Habsburg királyok és az erdélyi fejedelmek között. Ilyen körülmények között sikerült még évtizedekig az evangélikus vallás szabad gyakorlatát biztosítani.

Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio katolikus ellenreformáció fő támogatói közé a Szepességen a lengyeleknek elzálogosított területek konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio tartoztak. Ennek megfelelően elsőként, tól kezdve a három északi városból Lubló, Gnézda, Podolin űzték el először az evangélikus prédikátorokat. A terület urai, a Lubomirskiak ben Podolinban piarista gimnáziumot alapítottak, amelynek célja az ellenreformáció korszerű, kulturális eszközökkel való támogatása volt. A Magyarországnál maradt 11 helység és számos szepesi község ellenreformációja elsősorban az időközben rekatolizált földesurak birtokain következett be. Fokozatosan a szász városokra szűkült a protestáns vallásgyakorlat a Szepességen. Az evangélikus vallással együtt az evangélikus kultúra is magas szintre jutott a Szepességen. A 16— A középkorban létrejött városi latin iskolák fokozatosan magas színvonalat ért el a lőcsei és késmárki líceum. A konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio terjedésében nagy fontosságú külföldi tanulmányutak támogatására szolgált a lőcsei származású, főnemessé lett Thurzó-család as, nagy összegű, A Szepesség, egyben Közép-Európa páratlan könyv- és kéziratgyűjteménye — mintegy ezer nyomtatvány — látható, tanulmányozható a késmárki líceumban.

A Buchholz, Genersich és Hunfalvy nevek fémjelezte tanárgenerációk évszázadokon keresztül fejlesztették a neves tanintézményt. A könyvek nagy része azonban csodával határos módon megmenekült, idős és hozzáértő kezek aprólékos munkával helyreállították a könyvtár rendjét. Az új hit terjesztésének egyik fő eszköze a könyvnyomtatás volt. Lőcse kulturális jelentőségét jelzi, hogy itt működött a Több nyelven latin, német, magyar, szláv jelent itt meg vallásos irodalom, énekeskönyvek, de világi célú kiadványok kalendáriumok is. A szlovák szláv evangélikusok használatára ban itt jelent meg a híres Tranoscius-énekeskönyv, bibliai cseh nyelven, ben pedig Comenius Orbis Pictusát is itt adták ki. Hain Gáspár lőcsei rektor majd városbíró állította össze a talán legismertebb magyarországi városi krónikát, amely a A lőcsei Szent Jakab-templom evangélikus korszakában komoly építményekkel gazdagodott: ekkor épült a reneszánsz szószék és ra az akkori Magyarország legnagyobb méretű orgonája. A fennmaradt kottagyűjtemények alapján a A lőcsei Szent Jakab-templom fennmaradt síremlékei a közül a Thurzó-családé igen jelentős, például az ben elhunyt evangélikus Thurzó Szaniszló nádoré. Mindezen kulturális virágzás gazdasági hátterét a A Wesselényi- összeesküvés kudarca után, től a Habsburg-udvar új, mindennél erősebb támadást indított a protestánsok ellen.

A gyászévtized eseményei során a Szepességben is egymás után vették el az evangélikusoktól templomaikat, űzték el a lelkészeket és tanítókat. Tiltották a protestáns vallásgyakorlat minden formáját, még a magánházaknál tartott összejöveteleket és oktatást is. E súlyos helyzetre a késmárki születésű, evangélikus Thököly Imre tól erősödő mozgalma hozott enyhülést. Az es soproni országgyűlésen az udvar kénytelen újra engedélyezni a protestáns vallásgyakorlatot, még ha meglehetősen korlátozott formában is. Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio Szepesség két artikuláris helyét Toporcon és Batizfalván, a Görgeyek és Máriássyak birtokán jelölték ki. Az ben Thököly kezébe került szepesi városokban, Lőcsén, Késmárkon az evangélikusoknak visszaadták a konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio, a lelkészek és tanítók hazatérhettek a száműzetésből. Thököly mozgalmának hanyatlásával azonban újra elveszik a templomokat az evangélikusoktól. Lőcsén ben a városfalon kívül építhették fel maguknak az első fatemplomot, a mai műemlék evangélikus temető területén. A hajdani szepességi polgárság fontos emlékei a régi városi temetők. A késmárki temetőt, amely a Toporcra vezető országút mellett található a németországi Messerschmitt-Stiftung segítségével tartják rendben. A ma ismert legkorábbi síremlék ből származik. E temetőben nyugszanak, gyakran díszes kripták, művészi sírépítmények alatt a város polgári vezetői, tisztviselői, katonatisztjei, az evangélikus gimnázium tudós tanárai és legfontosabb patrícius családjainak tagjai. Itt van eltemetve például Kray Jakab, a város főbírája, Rákóczi diplomatája. Prepeliczay, Szontagh, Cornides, Genersich, Mattyasovszky sírok is vannak a sírkertben. A cipszer himnusz szerzője Scholtz Frigyes, líceumi tanár és igazgató síremléke ugyancsak itt található. A lőcsei temetőben már nem ennyire megnyugtató a kép.

A leszármazottak elköltözése, a családok kihalása miatt nem mindenhol jutott pénz a felújításra. A temető mellett utcát nyitottak, faragványos sírokat, szobrokat kellett felforgatni, odébb helyezni. A temető legrégebbi sírjaiból mára semmi sem maradt. Ugyanakkor számos kiemelkedő szépségű és művészeti, illetve műemléki értékkel is bíró síremlék, szobor sírépítmény, kripta található itt a 18— A Zsedényi-Pfannschmidt, a Probstner, a Wieland, a Maléter, a Fabriczy, a Steinhaus és más neves cipszer családok nagy értékű sírjai valóságos műremekek. Magyar történelmi jelentősége van annak, hogy itt nyugszik több, az es szabadságharcban részt vett személyiség, köztük Zsedényi Ede országgyűlési képviselő, az evangélikus egyház országos felügyelője. Itt található a Marschalkó János szobrász által szüleinek készített síremléke is, akinek személye leginkább az általa készített Lánchíd-oroszlánokról ismert. Megtalálhatóak még több neves magyar nemesi család sírjai is, az Okolicsányiak, Tótfalussyak, Csákyak és Görgeyek síremlékei. A város életében a A Messerschmitt-Stiftung itt is munkáálkodott, bár még kisebb eredménnyel, mint Késmárkon. A szöveg eredeti közlési helye: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház.

József kora Elérhetőség Cím:. Országos Levéltár. Nyitva tartás:. Reformációs projekt koordinátora. Kovács Eleonóra. Reformáció a magyar kultúrában. Reformáció a magyar kultúrában Irodalom Egyházzene Evangélikus egyházzene Református egyházzene Épített örökség, képzőművészet Emlékművek, szobrok Emléktáblák Képi ábrázolások Síremlékek Templomok Egyéb épületek. A szepesi reformáció a 16— MNL OL.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A nagybányai reformált egyház története és évi állapota. Soltész Elemér. A beállítást mentettük, naponta értesítjük a beérkező friss kiadványokról. Előszó A reformáczió terjedése Nagy-Bányán a XVI-ik század közepe táján két nagyhírű magyar reformátor közreműködése következtében kezdődött meg. Az irodalomtörténetből ismeretes Sylvester vagy Erdős Az irodalomtörténetből ismeretes Sylvester vagy Erdős János Szinér-Váraljáról körül már eljuttatta ide is az evangyéliomi vallás elveit s hogy azok itten kedvező fogadtatásra találtak, bizonyossá lett a városi tanácsnak ama határozata által, mely szerint ben Erdődről ide hivta a másik buzgó reformátort, Kopácsi Istvánt, ki aztán a reformált egyházat megalapította és két évig hiven gondozta. Erdősről általánosan tudva van, hogy Szinér-Váralján született, a krakkói egyetemen tanult, onnan hazatérve reformátori elvei miatt elűzetett s jószágait is elvesztette; aztán Vasmegyébe Konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio menekült, honnan a wittembergi egyetemen töltött másfél év s "konyv: A Gorgeyek es a Reformaczio" 10 évi tanítóskodás után a bécsi egyetem tanári székébe lépett; azonban onnan hét év múlva az egyetem jézsuita kézre jutása miatt több protestáns szellemű tanártársával együtt kénytelen volt visszavonulni egy kis falusi jószágra, melyet Ferdinánd királytól nyert, hol az ellene fellázadt parasztoktól ismét üldöztetést szenvedett. De a nagybányai ref.

A következendők gyönyörűségekre ide irta Técsi Dániel. Megvásárolható példányok. Nyomatott Molnár Mihálynál, Nagy-Bányán.