Konyv: A Dravan tul es innen


Konyv: A Dravan tul es innen

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 596721208
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,23

MAGYARÁZAT:Konyv: A Dravan tul es innen

To browse Academia. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. Könyv és film Között. A huségelven innen és túl. Beyond the Fidelity Principle]. Koinonia, Cluj-Napoca, Hajnal Kiraly. A short summary of this paper. Köszönöm témavezetőmnek, dr. Kovács András Bálintnak a disszertáció megírásában nyújtott támogatásáért, mindazoknak, akik azt elkészülése folyamatában olvasták és véleményezték, Mónának, Magornak és édesanyámnak szeretetükért, bátorításukért és bizalmukért. Mechanikus narancs Látni vagy nem látni? Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott Örökségfilmek és memóriafilmek: Az aranyembertől az Édes Annáig Hogy csak a legfontosabbakat említsük: Ralph Stephenson és J. Debrix Keith CohenJ. Dudley Andrewés Brian McFarlane Sőt, Kamilla Elliott Deborah Cartmell és Imelda Whelehan kulturális szempontú tanulmánykötetében is talál Bluestone-t autoritásként kezelő utalásokat. Magyar viszonylatban a Kenedi János-szerkesztette A film és a többi művészet valamint az Írók a moziban gyűjteményes kötetek képviselik ezt az összehasonlító irányt. A es Adoptációk. Ez utóbbiak ugyanis, akárcsak Genette transztextualitás és Bahtyin dialógus-elve, meglehetősen visszafogott visszhangra leltek nemcsak az adaptáció diszkurzusában, hanem általában a filmes kutatásban is. Az adaptáció diszkurzusának mai napig legelterjedtebb, preteoretikus vonulatában az összehasonlítás módszere kritikai elvvé válik a laikus néző és a filmes szakember számára egyaránt: eszerint a film nem önmagában, hanem csakis az irodalmi eredeti viszonylatában értékelhető.

Ez, akár az összehasonlító kritikai álláspont allegóriájának is tekinthető vicc egyszerre fedi fel annak működését és szolgál más, konyv: A Dravan tul es innen túltekintő konyv: A Dravan tul es innen. Meglepő azonban, hogy ez a megközelítés szinte árnyalatlanul tükröződik a szakirodalomban is. A hűségelv a fordítással rokonított adaptáció normája, amely ekképp eleve egy nem jelenlevő szöveg pótléka, annál sikerültebb, minél inkább hasonul ahhoz. Az adaptáció ilyen alapú értelmezése eleve a hiányosságokra mutat rá, vagyis arra, amire annak törekednie kell, de amit sohasem érhet el. Úgy tűnik azonban, hogy noha az immár egy évszázados film mint művészet ahhoz még túl fiatal, hogy művészettörténeti kanonizációja, a többi, néhány évezredes művészet 3 Ld. Az elméleti rész maga a film és irodalom, illetve az adaptáció elméleti kérdésköreinek rövid, bevezetőszerű bemutatásában merül ki. Sőt, Cartmellék kötetének megjelenése után a Cambridge Companion to Shakespeare on Film is napvilágot látott. Az újabb médiumelméleti, kulturális és szociológiai diszkurzusban az adaptáció gyakorlata is elfogulatlan értékelésre talál.

A es évektől, főként az említett, már a as években meghatározó kritikai tanulmányok és kulturális tanulmányok diszciplínák térhódításával, amelyek brit vonatkozásban a posztkoloniális értékelésnek, feldolgozásnak szolgáltak többek közt keretéül, végre elkezdődött a filmes adaptációk alternatív szempontú értelmezése. Jellemző módon, az és között megjelenő, új nézőpontokat javasoló kötetek nagy része már nem egyetlen szerző dogmatikus kinyilatkoztatásai, hanem egy-egy konkrét adaptáció margójára írt, változatos és alternatív problémafelvetések gyűjteményei. From text to screen, screen to texta Film AdaptationJames Naremore szerkesztésében és a Robert Stam, Alessandra Raengo által írt illetve gondozott Literature and Film, Literature through Film és az A Companion to Literature and Film szériahogy csak a legfontosabbakat említsük — mind a hűségelvre adott alternatív válaszsorozatokként szerveződnek. Mindenekelőtt ennek morális, szociális aberrációkra rímelő, viktoriánus jellegére mutat rá: hűtlenség lásd viktoriánus prüdériaárulás etikai fondorlatfattyú-mivolt törvénytelenségtorzítás esztétikai undor, szörnyszülöttségerőszak nemi vonatkozásvulgarizáció osztálybeli leértékelődésmeggyalázás vallási szentség és blaszfémia. Az egyetemi oktatásban a filmművészet mind a mai napig nem szerepel a művészettörténet tárgyai között, hanem egyéb, a Média, Kommunikáció és az esztétikai tanulmányok része. Ez utóbbiak közös vonása, hogy a nem-normatívat tekintik egyetlen normának, a kétpólusú szembenállásokat pluralitássá oldják, és a különbségek hangsúlyozása helyett bevezetik a Másik kultuszát. Karel Reisz A francia hadnagy szeretője című filmje még elszigetelt vállalkozásnak számított, midőn a regénybeli karakterek és a filmes adaptáció szereplői közti, a színész mint kettős reprezentáció tényéből adódó analógiát konyv: A Dravan tul es innen adaptáció diegézisében tematizálta.

Az sem véletlen, hogy legtöbb ezek közül az abszolút irodalmi 6 Ld. A test, konyv: A Dravan tul es innen vágy és a gyönyör mint metaforák — elég Barthes, Kristeva vagy Metz szövegeire gondolni — a posztstrukturalista elmélet állandó terminusai. Miközben ő, maximális hűségre törekedve, egyre inkább e mű létrejotte kontextusának, illetve írónőjének megszállottjává válik mintha saját írói szerepét hozzá képest próbálná meghatározniaddig ikertestvére vagy másik énje? Jelenti továbbá az adaptáció változatos befogadói, mediális, kereskedelmi és esztétiki elvárásokhoz való alkalmazkodását. Az orchidea is az adaptáció metaforája: olyan parazita, amely másokon az irodalmi művon élősködve biztosítja létezését. Hibridként több műfaj és stílus találkozóhelye, mint mutáns pedig az irodalmi alkotás más — mediális, társadalmi, kulturális — körülmények közti továbbélését biztosítja Nyilvánvaló tehát, hogy a hűségelv, az eredetihez való túlzott ragaszkodás forgatókönyvírói, rendezői vagy kritikusi álláspontként egyaránt meddőségre ítéltetett, annál is inkább, mert ez a megközelítés egy fogalmi zavar csapdáját is magában rejti. Ezt a kérdést járja körül Kovács András Film egy regényről című ál-verkfilmje, amely egy lehetséges adaptáció előkészületeit, dilemmáit tárja fel.

Az eredmény film egy regényből, egy regény nyomán, alapján stb. Szilágyi István az Erdélyi Terasznak adott interjújában11 elmondja, hogy regénye óriási adaptációs lázat váltott ki, és a nyolc ajánlat közül csak egyre, a Fábri Zoltánéra mondott igent, arra is csak azért, mert ő a segítségét kérte az adaptációhoz. A tömegmédia azonban megszüntette a képbe vetett bizalmat, és Szilágyi él regényének tulajdonjogával, amellyel élete végéig rendelkezik. Kovács András filmje azt a paradoxális írói álláspontot modellálja, amelyben a Ily módon a különböző típusok, az irodalmi alkotáshoz való viszony szerinti kategorizálás sem jelent előrelépést az adaptációk diszkurzusában. Ezzel a jelenséggel függ szorosan össze az irodalmi adaptáció újraértékelésének szükségessége is: az irodalom és film művészettörténeti, hierarchizáló diszkurzusából átkerül a kép és szöveg és a kép mint szöveg diszkurzusába. Az adaptációk önkényes, minőségi osztályozásáról, hierarchizáló tipizálásáról a hangsúly magától értetődően tevődik át a Mi az adaptáció? Milyen szerepet játszik a vizuális kultúrában? Milyen társadalmi osztály, csoport igényekre válaszol? Mi a mediális fölülírás megismerésben játszott szerepe? Hogyan kapcsolódik be az irodalmi hagyományőrzésbe? Hogyan válik különböző társadalmi, ideológiai diszkurzusok közvetítőjővé?

Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól sem, hogy a film maga ekphrasztikus jelenség: feliratai, a hangos film esetében dialógusai, a voice-over narrátor a kép egyfajta értelmezéseinek tekinthetők — noha épp ezt a vonását nevezték a filmes neo-laokooniánusok redundánsnak. Sokkal elterjedtebb azonban az irodalmi szöveg összehasonlító, felismerő ráolvasása a film képeire az adaptációk hűségelvű értelmezésének gyakorlatában, amint azt Kovács András verkfilmje is szemléltette. Az ut pictura poesis bevezető után az adaptációk alternatív szempontú értelmezésére teszek kísérletet azáltal, hogy interdiszciplináris elméleti diszkurzusokba helyezem azokat. A formalista és strukturalista nyelvelméletek Ez utóbbi kérdéskör egyenesen vezet át — Bahtyin dialógus-elvével való érintkezése folytán — az adaptációk karneváli terminológiával kiválóan megvilágítható, szociálpolitikai hatalom és szubverzió és kulturális szubtextusok megközelítéséhez 3. Az adaptáció ezen szövegelméleti, befogadáselméleti, antropológiai, kulturális konyv: A Dravan tul es innen szociológiai diszkurzusait nem egyfajta egységesítés, kronológiai sorrend vagy kontinuitás meghatározása, hanem — Foucault archeológiai leírása értelmében és a hűségelv merevsége ellenében — azok diverszifikációja végett állítom egymás mellé. Csak ezen 13 Ld. Foucault Az ezen kérdésfeltevések keretében elemzett — meglehetősen változatos regisztereket képviselő — adaptációk kiválasztását az adott elméleti irány téziseinek adekvát szemléltetése vagy éppen tematizálása indokolta. Maga az elv egy töredék, egy egyszerű összehasonlítás — az ut pictura, poesis… A költészet, akár a festészet… — önkényes kiragadása, félreértése, a reneszánsz piktorialista hagyomány által átfogó analógiává terjesztése révén született, és egyfajta, művészetek közti rendszerteremtő szándékkal hozható összefüggésbe.

Ez azonban a Erre az időszakra jellemző továbbá az is, hogy költészetre és festészetre ugyanazt a fogalomrendszert — descriptio, characterismus, mimesis, notatio, effictio, prosopopeia, decorum, harmónia, arány stb. Az általános fogalmi zűrzavar — amint arra John Graham is rámutat enciklopedikus összefoglalásában — részben egyes fogalmak kettős, érzékelést és megértést sentioírást és festést a görög graphein egyaránt kifejező konyv: A Dravan tul es innen is tulajdonítható History of Ideas különböző tudományos, művészeti, esztétikai, filozófiai stb. E nézet letéteményese az írástudatlanoknak szánt Képes Biblia. A valóság mimézisében a valóság illúziójának hatékony megvalósítása a mérce, így a természetes jel státusára kell pályáznia minden művészetnek. Ennek az elvnek a tükrében a költészet sokáig az önkényes jel kategóriájában marad, a szavak ugyanis képtelenek ezen illúzió megteremtésére: a dráma az egyedül lehetséges konyv: A Dravan tul es innen jel- típusú irodalmi műfaj, ugyanis benne a szavak természetes jellé válnak. A képzeletbeli reprezentációjával a tárgy belsővé vált, a nyelv pedig mint spontán emberi adottság természetes jelként értelmeződött újra, amelyhez képest a festészet csak techné. A költészetet előtérbe helyező vonulat a A költészetnek eme, az olvasó viszonylatában megalapozott autonómiáját a Sőt, a Mitchell The Ekphrasis and the Other című írását. Amint arra Krieger is rámutat, a romantikától a modernig a kritika magát az irodalmi műalkotást tekinti természetnek, önmaga természetes jelének. Ezzel egyidőben a reprezentáció prezentációként értelmeződik újra Innen már csak egy lépés az, hogy a A térbeliség és időbeliség lessingi szembenállásának eme relativizálódását Cézanne és a kubizmus festészete, valamint az újonnan megszülető film koronázta meg.

Az ut poesis, pictura… elv eme Az adaptáció gyakorlata, akárcsak a hangosfilm megjelenése — mint már a bevezetőben is jeleztem — a két művészet közti különbséget feloldhatatlannak tartó, így fúziójukat kritikával illető Új Laokoón-sorozatot eredményezett. Lessing a leírás jelzőinek tömörségét egyként, statikus képként véli hatni, míg, ugyanígy a festészet is felidézheti az előző pillanatot, amire Raffaello festményeinek redői nyújtanak példát. Úgy tűnik, hogy a film a Az adaptáció gyakorlata által újra kirobbantott vita középpontjában nem is a térbeliség-időbeliség szembenállás áll, hanem az előző fejezetben már említett, jóval korábbi, a reneszánszban teret hódított, értelemre hatás fogalmiság és közvetlen érzékelhetőség ellentéte, amely kiválóan alkalmas a művészetek önkényes, főként befogadásszociológiai szempontú hierarchizálására. Arnheim irodalmi leírás, forgatókönyv és vizuális pl. Ha megfigyeléseit nem is alkalmazza konkrétan az adaptáció jelenségére, Arnheim hangzó szó és látható kép együtthatásának problematizálásával közvetve a fogalmiság és percepció viszonyát is tematizálja, amely Bluestone megközelítésében az adaptáció sarkalatos kérdését képezi.

Bluestone Novel into Film című könyvének első fejezete — The Limits of the Novel and the Limits of the Film — már jelzi a Laokoónhoz való affinitást: a regényt konceptuálisnak, nyelvi jelenségnek, diszkurzívnak, szimbolikusnak, időbelinek és mentális képek generálójának tekinti, szemben a filmmel, amely perceptuális, vizuális, megmutató, formatív elve pedig a térbeliség. Ennek megfelelően, a két médium Bluestone következetesen médiumokként, nem pedig művészetekként beszél róluk közti eltérés legfontosabb mércéjeként a tudatállapotok kifejezését tekinti, kijelentve, hogy a film alulmarad a nyelvhez viszoyítva. A mentális képnek — így érvel — ugyanis nincs térbeli! Sajnos azonban mindenik gondolatmenet csupán a különbségekre vonatkozó prekoncepciót hivatott megerősíteni, amelynek anakronisztikus voltát aztán az adaptációk elemzési módszere a szövegkönyv és film összehasonlítása nyomán előbukkanó különbségek értelmezése még inkább elmélyíti. Ily módon az sem számít enyhítő körülménynek, hogy tulajdonképpen a film médiumspecifikus formáját próbálja teoretizálni.

Kosár tartalma. Azonnal szállítható Raktáron. Nap Kiadó. A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszékén volt vendégprofesszor, szlavistaként igen jelentős a munkássága, többek között az első magyar nyelvű horvát irodalomtörténet szerzője. A kötetben négy hosszabb lélegzetű tanulmány szól Krležáról, melyek közül a legaktuálisabb talán a Krleža Tisza Istvánról című, hiszen az első világháború befejezése, illetve Tisza István meggyilkolása mindenképpen olyan esemény történetmelynek több oldalát is szükséges megvilágítanunk, Lőkös professzor ezt Krležával teszi meg. Csaba Zágrábról szóló esszékötetének bemutatása szimbolikus keretét adja a Krleža-dolgozatoknak. A kötetből kitetszik a "szellemi Dráva-híd" ideája - dicsérve Miroslav Krležát, de polemizálva is vele. Az akció - ig, illetve a készlet erejéig tart. Lőkös István Litteratura kajkaviana - A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel. Vásárlási tudnivalók. Regisztráció Bejelentkezés A kosárban 0 db termék van összesen 0 Ft értékben. Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági. Gyermekek és szülők. Idegen nyelvű. Kert és lakás. Lexikon, enciklopédia. Pénz, befektetés, üzlet. Szórakoztató irodalom. Szótár, nyelvkönyv. Tankönyv, segédkönyv. Blanka Lipinska nap 2. Blanka Lipinska nap 3. Richard Osman A csütörtöki nyomozóklub 4 Ft 3 Ft. Fábián Janka Cholera-napló 3 Ft 2 Ft. Perintfalvi Rita Amire nincs bocsánat 3 Ft 3 Ft. Leiner Laura Higgy nekem 3 Ft 3 Ft. Szűcs Péter Dharma 3 Ft 3 Ft. Márai Sándor A teljes napló Ayn Rand Az önzés erénye. Karátson Endre Más szóval. Szakolczay Lajos Szólíts nyugodtan Gyurkának. Sarusi Mihály Életszomj. Kovács Krisztina A tágasság otthonossága.

Medialitás és gyerekirodalom. Kodolányi Gyula A szavak súlyáról. Szörényi László Titkos konyv: A Dravan tul es innen kötél. Illyés Gyula Oroszország. A Dráván innen és túl 3 2 Lőkös István. Lőkös István további könyvei.