Konyv: A Jadekoves tron


Konyv: A Jadekoves tron

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 996974119
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,50

MAGYARÁZAT:Konyv: A Jadekoves tron

Laurence pont a tűz előtt állt. Különös gonddal öltözött fel aznap, a legjobb egyenruháját választotta. A hosszú és kellemetlen beszélgetés alatt vastag, palackzöld, selyempuplin kabátjának bélése súlyosra szívta magát izzadtsággal. Az ajtó fölött, Lord Barham háta mögött a hivatalos jelzőtábla a Csatorna fölötti légáramlás irányát mutatta; ezen a napon észak-északkeletről fújt, és ezzel inkább a franciáknak kedvezett. A Csatorna Flotta néhány hajója most bizonyára a part felé hajózott, hogy rajta tarthassa a szemét Napóleon kikötőin. Laurence vigyázzállásban szegezte a pillantását a fémkorongra, és ilyen távoli gondolatmenetekkel próbálta meg elterelni a figyelmét. Nem akarta, hogy a pillantása találkozzon a rászegeződő hideg, mogorva konyv: A Jadekoves tron. Barham befejezte mondandóját, és ismét a markába köhögött. Az előre begyakorolt, kifinomult kifejezések egyáltalán nem illettek tengerész mivoltához, ezért minden furcsa, döcögős mondat után szünetet tartott, és a kínaiakat leste már-már szolgalelkűségbe hajló idegességgel. Nem nyújtott túl hiteles előadást, és rendes körülmények között Laurence bele is tudta volna élni magát Barham szorult helyzetébe: hivatalos üzenetet vártak, legfeljebb egy küldöttséget, ám azt egyikük sem hitte volna, hogy a kínai császár a saját fivérét utaztatja át a fél világon. Jonghszing herceg egyetlen szavára egy szempillantás alatt háborúba keveredhetett volna a két nemzet, ráadásul mindent átható félelmet keltett maga körül. Barham összes megjegyzését közömbösnek tetsző hallgatással fogadta. Sötét sárga, sűrűn hímzett sárkányokkal ékes palástjának fényessége az egész helyiséget betöltötte.

Ahogy ott ült, hosszú, ékkövekkel kirakott körmeivel lassan és hajthatatlanul kopogott a szék karfáján. Barhamet pillantásra sem méltatta, mert komor tekintetét mereven az asztal túlsó végénél álló Laurence-re szegezte, és közben makacsul összeszorította a száját. Olyan nagy kísérettel érkezett, hogy az emberei színültig töltötték a tárgyalótermet. Vagy egy tucat őr verejtékezett és szédelgett bélelt páncéljában, és legalább annyi szolga csatlakozott hozzájuk, többnyire különösebb feladat nélkül. Ezek az ilyen-olyan segédek mindnyájan a terem túlsó fala mentén álltak, és szélesre terjesztett legyezőkkel próbálták felkavarni a levegőt. Egyvalaki, vélhetőleg a tolmács, a herceg mögött állt, és valahányszor Jonghszing felemelte a kezét — rendszerint Barham valamelyik hosszú, "konyv: A Jadekoves tron" mondatát követően —, gyors mormogásba fogott. A herceg két oldalán két másik hivatalos küldött foglalt helyet. Őket csak felületesen mutatták be Laurence-nek, és egyikük sem szólt egy szót sem, habár a fiatalabbik, akit Szun Kajnak hívtak, láthatólag figyelemmel kísérte a társalgást, és semmitmondó arccal, némán hallgatta, amit a tolmács mondott. Az idősebbik, egy testes, gömbölyű hasú ember, rojtos ősz szakállal, egyre nehezebben viselte a hőséget. Feje előretöppedt, egészen a mellkasára, tátott szájjal szedte a levegőt, és még a legyezőt sem volt képes rendesen mozgatni az arca felé. A két követ sötétkék selyemköpenye csaknem olyan díszes volt, mint a hercegé, és a három "konyv: A Jadekoves tron" úr egymás mellett lenyűgöző dolgokat sugallt távoli országukról. A nyugati világ kétségkívül sosem látott még ilyen küldöttséget. Egy Barhamnél sokkal tapasztaltabb diplomatának meg lehetett volna bocsátani bizonyos fokú szolgalelkűséget, de Laurence nem volt engedékeny hangulatban, jóllehet, magára is legalább annyira haragudott amiatt, hogy jobb fordulatokban reménykedett. Azért ment oda, hogy a saját ügyét képviselje, és a szíve mélyén valami haladékban vagy a büntetés enyhítésében reménykedett, ezzel szemben olyan heves szidalmazásban részesült, amit ő egy zabolátlan hadnaggyal szemben sem engedett volna meg magának.

Ennek tetejébe még ott volt az idegen herceg is a kíséretével együtt, mintha bírákként és esküdtekként jelentek volna meg az ellene indított perben. Mégis féken tartotta a nyelvét, amíg csak lehetett, "konyv: A Jadekoves tron" egész pontosan addig, amíg Barham jócskán leereszkedő modorban ki nem jelentette: — Természetesen ügyelünk arra, kapitány, hogy minél hamarabb kijelöljünk önnek egy másik sárkányfiókát. Laurence-nél ekkor telt be a pohár. Én soha nem egyezem bele, ami pedig egy másik posztot illet, kérem, felejtsék el önök is. A Barham mellett ülő Powys admirális, aki a Repülő Hadtestet képviselte, mindeddig némán követte a tárgyalást, most azonban megcsóválta a fejét, bár az arcán nem látszott csodálkozás. Terebélyes hasa fölött konyv: A Jadekoves tron fonta a karját. Barham mérgesen ránézett, és csak azután válaszolt Laurence-nek. Már nem törődött vele, milyen hangnemet használ a Haditengerészet Első Lordjával szemben. Ez a válasz tengerésztisztként a pályafutása végét jelentette volna, jóllehet, reptetőként sem vált előnyére. Mégis, ha Kínába küldik Temeraire-t, az ő reptetői pályafutásának is vége szakad, és abban az esetben soha többé nem akar egyetlen sárkány hátára sem felülni.

Laurence szemében egyetlen másik sárkány sem érhetett fel Temeraire-rel, és nem fog kitenni egy másik fiókát annak a tortúrának, hogy csak a második legjobb lehet az ő kezei alatt, miközben voltak olyan katonák a hadtestnél, akik éltek-haltak volna egy ilyen lehetőségért. Jonghszing továbbra sem szólt egy szót sem, csak még jobban összepréselte az ajkait. A kísérői feszengve morogtak egymás között a saját nyelvükön. Laurence biztos volt benne, hogy nemcsak ő véli kihallani a mondataikból a megvetést, amely nem is annyira ellene, mint inkább Barham ellen irányult. Alighanem az Első Lordnak is ez volt a benyomása, mert egyre több vörös folt jelent meg az arcán, és egyre nehezebben tartotta fenn a higgadtság látszatát. Alighanem elfelejti, hogy az elsődleges kötelessége az ország és a király szolgálata, nem a sárkányához való hűség. Ezt a hűséges szolgálatot nem fogom hazugsággal és ámítással meghálálni. Sajnálom, hogy annyira a személyes kedvencévé vált az a teremtmény, hogy képtelen búcsút venni tőle… — Temeraire nem a kis kedvencem, és nem is konyv: A Jadekoves tron tulajdonom, uram — tiltakozott Laurence. Soha többé nem vallhatom magam becsületes embernek, ha ebbe beleegyezem. Ami azt illeti — tette hozzá, miután végleg elvesztette önuralmát —, csodálkozom, hogy ilyen javaslattal konyv: A Jadekoves tron elő. Nagyon meglep. Szintúgy tengerésztiszt volt hosszú évekig, mielőtt csatlakozott a kormányhoz, és még mindig inkább a katona szólt belőle, amikor haragra gerjedt. Különben is, hozzájuk tartozik, és ezzel le is zárhatjuk a témát. Rendkívül kellemetlen, ha tolvajnak bélyegzik az embert, és Őfelsége Kormánya nem szívesen indítványoz ilyesmit.

A jelenlévő küldöttek sem tagadják, hogy császáruk Franciaországnak ajándékozta a sárkánytojást, mi pedig egy francia hadihajóról zsákmányoltuk. Amint ön is tudja, a haditengerészet bírósága is törvényes hadizsákmánynak minősítette a hajót és a tojást. Temeraire semmilyen szempontból nem tartozik a kínaiakhoz. Ha ennyire zavarja őket, hogy kiengedtek egy Éterit a kezükből, nem lett volna szabad elajándékozniuk a tojást. Junghszing felhorkantott, és hangját felemelve közbevágott. Ezt nem vitatja senki. Mindkét angol elhallgatott, és egy darabig egyikük sem szólalt meg, csupán a tolmács, aki halkan lefordította a herceg szavait a küldöttség többi tagjának. Aztán Szun Kaj váratlanul mondott valamit az ő nyelvükön, mire Junghszing metsző tekintete rávillant. Szun tiszteletteljesen leszegve tartotta a fejét, és nem nézett fel, de Laurence első alkalommal látta jelét annak, hogy talán a küldöttség tagjai sincsenek egy véleményen bizonyos kérdésekben. A herceg mérgesen válaszolt a diplomatának, és tolmács nélkül is érteni lehetett, hogy nagyjából mit akart mondani. Szun ezek után nem is mert további megjegyzéseket tenni.

Junghszinget elégedettséggel töltötte el, hogy sikerült belefojtania a szót az alattvalójába. Visszafordult a civakodó angolokhoz. Laurence megdermedt. Szíven ütötte a közkatona kifejezés, és most először nézett a herceg szemébe, hasonlóan állhatatos tekintettel viszonozva a hideg, megvető pillantást. Ha ön úgy dönt, hogy az ellenségünkkel szövetkezik, és tárgyi segítséget nyújt neki, nem panaszkodhat amiatt, hogy becsületes viadalban megszerezzük tőlük. Szó sincs róla! Mi nem úgy tekintünk Kínára, mint a franciák szövetségesére. Ön nem azért van itt, hogy ő császári felségével társalogjon, Laurence, úgyhogy fogja vissza magát! Junghszing azonban rá sem hederített a közbeszúrt megjegyzésekre. Az Éteri Trónt nem érdekli, hogy a kereskedők és a rablók hogyan fosztják ki egymást, kivéve, ha magát a császárt sértik meg, ahogy ön is tette. Ha tudjuk, milyen különleges tojást szállít az a hajó, ha tisztában vagyunk vele, milyen tiltakozást vált ez ki önökből, soha nem állhatott volna elő ilyen helyzet… — Jelen körülmények között azonban önök is láthatják, hogy megsértettek minket — makacskodott a herceg. Inkább süllyedt volna le a tojása a tenger fenekére! A megrökönyödött Laurence némiképp örült, hogy ez az érzéketlenség még Barhamet és Powyst is elképesztette. Még a Junghszing saját kíséretéhez tartozó tolmács is kényelmetlenül állt egyik lábáról a másikra, és most az egyszer nem fordította le a herceg szavait kínaira.

Már nem Laurence kapitány felel érte, erről biztosíthatom; legalább két hete nem beszéltek egymással. Laurence-t keserűséggel töltötte el a tény említése, és érezte, hogy a maradék higgadtsága is elszivárog belőle. Én nem fogom tőrbe csalni. Soha nem egyezem bele, legyenek átkozottak egytől-egyig! Az arckifejezéséből ítélve Barham szívesen látta volna Laurence-t láncra verve és elhurcolva. A szeme szinte kidülledt a helyéről, a tenyere az asztallapra tapadt, és majdnem fel is állt a helyéről. Csakhogy ekkor Powys admirális is megszólalt, és elébe vágott Barhamnek. Barham, semmi jó nem származik abból, ha még tovább tartjuk itt. Távozzon, Laurence, konyv: A Jadekoves tron tüstént! El van bocsátva. Laurence engedelmességhez volt szokva, ezért "konyv: A Jadekoves tron" elhagyta a termet. A tengernagy közbeszólása nagy valószínűséggel a letartóztatástól mentette meg, amely igencsak közelről fenyegette a feleselése miatt. Hálát azonban nem érzett, miközben távozott, mert ezernyi kimondatlan szó szorongatta a torkát, és miközben az ajtó súlyosan bezárult mögötte, nem tudta megállni, hogy visszaforduljon. Az ajtó két oldalán őrködő tengerészgyalogosok határtalanul nyers érdeklődéssel szemlélték minden mozdulatát, mintha valami nagy látványosságot készülne előadni az ő szórakoztatásukra. A leplezetlenül kutakodó pillantások hatására összeszedte magát, és elfordult, mielőtt még teljesen lealacsonyította volna magát.

Barham szavait elnyelte a nehéz faajtó, ám artikulálatlan ordítozása így is végigkísérte Laurence-t a folyosón. Szinte megrészegült az indulattól: dühe rövid, hirtelen rohamokban buggyant fel a lelkéből, és szinte még a látását is elhomályosította, bár nem keserű könnyekkel, legfeljebb a színtiszta harag könnyeivel. A haditengerészet épületének előcsarnoka megtelt tengerésztisztekkel, hivatalnokokkal, politikai tisztviselőkkel, sőt még egy zöldkabátos reptetőt is lehetett látni, amint fel-alá szaladgál valamiféle küldeményekkel. Laurence a vállával tört magának utat az ajtóig, és remegő kezét mélyen a zsebébe süllyesztette, nehogy meglássák. Adjanak helyet! Háromszor kellett rákiáltani, mire felfogta a saját nevét. Vonakodva fordult meg. Semmi kedve nem volt rávenni magát, hogy viszonozza egy korábbi bajtársa szolgálaton kívüli üdvözlését vagy gesztusát.

Pontosság ellenőrzött. A Tron, avagy a számítógépek lázadása vagy egyszerűen csak Tron -ben bemutatott amerikai kalandfilm. Egy programozóról szól, aki bekeveredik a számítógép virtuális világába. Innen kell megkeresnie a kiutat, és meg kell küzdenie egy gonosz mesterséges intelligencia irányította programmal is. A film nagyon népszerű lett, később franchise alakult ki, ben folytatás is készült, Tron: Örökség címmel. Terveznek harmadik részt is, valamint tévésorozat is készült a filmből. Számtalan videójáték és könyv is megjelent a film alapján. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Tron, avagy a számítógép lázadása Tron es amerikai nagyjátékfilm Rendező Steven Lisberger Producer Konyv: A Jadekoves tron Kushner Műfaj akciófilm sci-fi film kalandfilm cyberpunk. Amerikai Egyesült Államok Németország [1]. Filmművészet-portál Informatikai portál USA-portál. Ez a filmművészeti tárgyú lap egyelőre csonk erősen hiányos. Segíts te konyv: A Jadekoves tron, hogy igazi szócikk lehessen belőle! Kategória : filmjei Amerikai tudományos-fantasztikus filmek Cyberpunk.

Rejtett kategóriák: Szakaszcsonkok Csonkok film. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Wikimédia Commons. Tron, avagy a számítógép lázadása Tron. The Walt Disney Company. Amerikai Egyesült Államok. Tron: Örökség. További információk. Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos. Segíts te is a kibővítésében!