Konyv: A fortelmes kereskedelem


Konyv: A fortelmes kereskedelem

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 238846642
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,74

MAGYARÁZAT:Konyv: A fortelmes kereskedelem

FeI Iehet-e áldozni egy ember életétegy másik ember éIetének megmentése érdekóben? Sandel, a világhírű amerikai morálfilozófus könyve. A súlyos filozófiai kérdéseket azonban kiemeli a szaktudományok közegéből, és érthetővé,megfoghatóvá és felhasználhatőuá teszi a hétköznapi életben is. Vajon joga van-e a hajlék- talannak az utcán aludnia, vagy - mert zavarja a ttibb- ség szemét-ez nem megengedhet? Persze ennél sokkal bonyolultabb kórdésekben is szrjkségiink van eligazításra Mi igazrágos? Helyes-e a pozitív diszkrimináció az okta- tás vagy a foglalkoztatás tertiletén? Engedélyezzék-e az azonos nemííekházasságát? A kérdéseksora tehet fel, amelyek tekintetében kültinbtiz értékek,felfogások titktiz- nek, ám így vagy gy eldtintésre várnak, illetve eld ntend k. A mtí eredeti címe: Michael. Sande : Justice. What's the Right Thingto Do? Farrar, Straus and Giroux, New York, zoo9. A borító Robin Bartholick fotójának felhasználásával késziilt. A kotetet csollei Balázs tervezte. Kiadja a Corvina Kiadó Kft. Nem vagyok bolcsész, pláne nem filozófus: bankszakember vagyok, akiben van igény és valamennyi képesség,hogy sztíken vett szak- máján tírli kérdésekkel is foglalkozzon. Gondolataim tehát átlagos értelmiségi gondolatok egy konyv kapcsán, amí, azthiszem, nem baj, hiszen a kérdéseskótet sem szakembereknek íródott, hanem - ahogy mondani szokás - konyv: A fortelmes kereskedelem széles olvasó kozonségnek.

Kevés számír kivételt 1 eltekintve gondoljunk Shakespeare III. Richórdjára, aki írgy dontott, hogy gazember lesz legtobbi. Még ha néha nem is vagyunk azok, keresi,ink és legtobbszor találunk is indokokat és kóri. Elkeriiljiik azad frzetést, de megmagyarázzuk, hogykevés a pén- ztink, és nektink vagy a családunknak nagyobb sziiksége van rá. Eset- Legígazsáqtalannak tartjuk az adorendszert, netán az áIlami korrup- cióra gondolva nyugtatj uk magunkat. Üzletemberként kihasználjuk, hogy tigyfeleinknél esetenként felkésztiltebbek, informáltabbak vagyunk, és így a szokásosnál magasabb árat tudunk elfogadtatni vele. Nem végezzikela vállalt munkát határid re, vagy a megszabott min - ségben. Ha egyáltalán gondolunk vele, megnyugtatjuk magunkat, hogy ilyen azizlet, és mindenki ezt csinálja. Es vég nélki. Természetesen nem csak az fontos, hogy magunkat erkolcsosnek csak az Egyesi,ilt Államokban. A kurzus anyagából és erkolcsosnek tart benntinket. Két világhírtí amerikai kozgazdász, az Egyesiilt Államokban, Angliában és apánban tv-sorozat is késztilt, a Nobel-díjas George Akerlof és Robert Konyv: A fortelmes kereskedelem egyenesen azt áIlítja, jelenleg Kínában hallgatja online tóbb százezer diák. E konyv szintén hogy ennek az érzésneka változásai - ti. A szerzó a legjobb angolszász hagyományok jegyében nem akar Az erkcilcs, azigazságosság tehát - fuggetleniil attól, hogy milyen befolyásolni benni. Meddig mehettink el a terrorizmus elleni életiinknek, de legtobbi. A célszeriiségjegyéb en - az ártatlan emberek életétmeg- a kérdésekben. A mindennapok dilemmáival szembesiilve konnpi- mentend - áthághatunk-e erkolcsi, s t esetenként tételes jogi tor- szerrel találunk elfogadhatónak tiín magyarázatokat pro és kontra is. Hogyan egyeztethet ossze a piac és az erkolcs? Igazság- Még a leg sibb erkolcsi igazságok sem mindig ttínnek kétségbe- talanok-e a szabad verseny kovetkeztében kialakuló egyenl tlensé- vonhatatlannak: a mai Magyarországon korántsem csupán fiIoz - gek, és ha igen, szabad-e az áIlamnak beavatkozni ezek mérséklése fiai kérdés,hogy a ,Ne lopj!

Vajon joga van-e a hajléktalannak az utcán aludnia, yagy - mert Sandel a két nagy erkolcsfilozofiai iskola - a haszonelvtí és zavarja a tobbség szemét - ez nem megengedhet? Persze ennél sok- a libertariánus - bemutatásával kezdi. Az els szerint erkolcsos az, kal bonyolultabb kérdésekbenis szi. Ezzel szem- helyesnek a maguk számára, va1y konyv: A fortelmes kereskedelem áIIam foglaljon állást ezekben ben hosszan és nagy rokonszenwel foglalkozik Kant és a modern a kérdésekben? Enge délye zzék- e az azono s nemtíek házas - Ez e gyáltalán nem véletlen ; Sandel magát lib eráliské nt határ ozza v eI. A kérdéseksora tehet fel, amelyek tekintetében kiilonboz meg, így természetesen kozelállónak érzi magához e két gondol- értékek, felfogások titkóznek, ám így yagy írgy eldontésre várnak, kodó nézeteit, amelyek szerint az ember szabad és fi. A szerz számára, és csak olyan dolgokért felel s, amelyek ezekb l a torvé- talán a legismertebb kortárs morálfilozófus, és ma már korántsem nyekb 1 fakadnak. Rawls nézeteinek ismertetését például Sandel. Ha a politikai korrektség jegyében nem veszi,ink tudomást gal foglalkozo elméIete célt ér-e vagy sem, az biztosan elmondható: a nektink nem tetsz nézetekr 1, mondja Sandel, ezzelhozzájárulunk az amerikai politikai filozófiában nem sztiletett meggyiizíibb érv egy, e nézetek térhódításához és ennek nyomán a kózéleti viták kii. A szerzó egyik legsikeresebb online-el adása aligha véletlentil Ez a mondategyszersmind jelzi Sandel fenntartásait Rawls nézeteivel ,A demokratikus vita elveszett mtívészet' cimet viseli. Es valóban: Sandel nem csupán liberális, de egyszersmind A magyarországi rendszerváltás elm lt h sz évéregondolva, ,kozosségelvtí" is, ami azt jelenti,hogy nem fogadja el Kant és Rawls amelynek során zoro-ben a politikai liberalizmus srilyos vereséget morális individualizmusát.

Arisztotelész és Alasdair Maclntyr e néze- szenvedett, érdemes fontolóra venni ezt abírálatot. Az elm lt évek- teit bemutatva konkrét példák során bizonyitja, hogy az egyén konyv: A fortelmes kereskedelem ben a liberalizmus hazai ellenfelei gyakran elmondták, hogy ennek áll egyedi. S mert az nincs a magyar társadalom számára, nézetein átlépett a torténelem. Ez az erkólcsi alapja annak, hogy a jelenkor németjei felel s- lene lennie: valójában a politikai liberalizmus a nyugati civilizáció séget vállalnak a holokausztért, az amerikaiak a rabszolgatartásért, az legértékesebb hagyománya. A pluralizmus, a demokrácia, az egyéni ausztrálokpedig az slakosság kisemmizéséért. Mi pedig - ez amely szerinte hibát kovet elazzal,hogy semlegességet hirdet morális egyike a kevés kérdésnek,amiben talán egyetértésvan a mai Magyar- és vallási kérdésekben, mondván: ezek olyan konyv: A fortelmes kereskedelem, amelyek országon - a nyugati civilizáció részének tekintltik magunkat, annak nem tartoznak a kózpolitika szférájába; és ezeket mindenkinek ott- centrumáho z i gyeksztink felzárkozni. Sandel Arisztotelész és Maclntyre nézeteire ben foglalkoztatják olyan kozosségi, erkcilcsi és vallási kérdések, ame- hivatkozva ennek a fordítottját gondolja. Az igazságosságról csak lyekre a hagyományos liberalizmus a maga politikai korrektségével akkor beszélhettink, ha el tte tisztázzuk, mit neveztink jó életnek. Az ember azt gondolná, hogy ez is csak egy belterjes hitvita, ami Sandel szerint azonban vitatkozni kell - kulturáltan, empatikusan, a szakma miível i számára érdekes, ahogy ktilonboz vallási irány- de vitatkozni. Ahogy említett el adásában fogalmazi ,Acivil vitáktól zatok is képesek egy bettí miatt késhegyig - egyáltalán nemritkán felvirágzik a demokrácia, de szégyenletesen kijotttink a gyakorlatból:' akár vérre mencí - vitákat folytatni.

Ám Sandel egy fontos dologra A vitában konyv: A fortelmes kereskedelem részvétel természetesen nem feltétleni,il jelenti a konyv: A fortelmes kereskedelem hívja fel a figyelmtinket: a kózpolitikai viták értéksemlegességétvalló ben álló féI nézeteinek elfogadását. A szerz kónyvét ezzel a fontos liberálisok az utóbbi évtizedekben akaratlanul is átengedték a teret gondolatt aI fejezi be:, Ha a kozéletben er konyv: A fortelmes kereskedelem esebben foglalkoznánk a vallási és morális fundamentalizmus képvisel inek, akik egyálta- erkolcsi nézeteltéréseinkkel,az er konyv: A fortelmes kereskedelem, nem pedig gyengébb bázist lán nem restellik nézeteik nyilvános képviseletét, s t arra torekednek, teremtene a kólcsonos tisztelet számára. A helyes dolog cselekvése ket, máskor végighallgatni, és tanulni bel liik. Nincs garancia arra, hogy a nyilvános vita valamilyen kemény morális kérdésrl bár- milyen szituációban megállapodáshoz - va1y akár csak a másik fel morális és vallási nézeteinek értékeléséhez- vezet. Nagyon is lehetsé- ges, hogy minél jobban megismeriink egy erkolcsi. Ám addig nem tudhatjuk, amíg nem próbáltuk meg. Az erkólcsi alapri részvételpolitikája nem csupán 2oo4nyarán a Charleyhurrikán a Mexikói- b l fel l Floridán keresz- inspirálóbb ideál, mint a féIr enézéspolitikáj a. Valój ában ígéretesebb végigsoport a keleti partvidéken. A vihar zz ember életétkovetelte, ti,il alapot jelent egy igazságos társadalom számára is. Egy orlandói benzink tnál a kétdolláros jégzacskókat ro dollá- rért árulták. Mivel áramszolgáltatás hiján a htít gépek és a légkon- dicionáló berendezések nem m kodtek, az augusztusi h ség kell s kozepén sok embernek nem nagyon volt más választása, mint fizetni.

A kid lt fák eltávolításához és a tet k kijavításához ftírészreés más szerczámra volt szi. Voltak vállalkozók, akik két fa eltávolítás áért egy tet r 1 z3 ooo dol- lárt vasaltak be a tulajdonostól. Az izhetek, amelyek normálisan zso dollárt kértek egy kis háztartási áramfejlesztóért, most 2ooo dollárért árulták ezeket a berendezéseket. Egy ll éves asszony, aki ugyancsak id s férjévelés fogyatékkal él lányával menektilt a hur- rikán el 1, 16o dollárt volt kénytelen fizetni egy motelszobáért, ami normálisan 4o dollárba kerril. Egy lakos, akit 1 10 5oo dollárt kértek, hogy egy kid lt f;ít eltávolítsanak aházánaktetejér 1, kijelentette: ,Nem helyes, hogy vannak, akik mások nyomorris ágábóI akarnak meggazdagodni. A helyes dolog cselekvése. Florida államnak van torvénye a nyerészkedési célri áremelés a floridaiak az augusztusi h ségben az áramkimaradással szembe- ellen. A hurrikán után azigazságtigy-minisztériumba tobb mint két- si. Néhány ezekkoztil bíróságra keriilt, termeljenek és szállítsanak a térségbe. Ezek az árak egyáltalán nem ahol a panaszosok esetenként "konyv: A fortelmes kereskedelem" nyertek. A West Palm Beachben igazságtalanok, folytatta Sowell érvelését;egyszer en csak t{ikrozik található egyik szállodát 70 ooo dollár megfizetésére kotelezték kár- azt az értéket, amit a vev k és az eladók a csere keretében ezeknek térítéscímén,tírlszámlá zásért.

A kózépkorbanafrIozofusok és lés, ha eladóként annyit kériink a terméki. Ez sem nem mohóság, sem nem arcátlanság. "Konyv: A fortelmes kereskedelem" mellett kell, hogy végbemenjen, amelyeket a hagyomány. Ám a piacgazdaságokban - igy érvel- gáltatások elosztásra keri. Ám a Thomas Sowell, egy szabadpiaci elveket valló kózgazdász szerint kozvélemény felháborodása nem ok arra, hogy beavatkozzunk a nyerészkedésicélir áremelés,érzelmileg er teljes, ám kózgazdasági a szabadpiacok m kodésébe. A nyilvánvalóan nagyon magas árak s zemp ontb ó1 értelmetlen kifej ezés, am ivel a le gtobb kózgazdász nem ,sokkal tobb jót eredményeznek, mint rosszat", hiszen osztonzést foglalkozik, mivel meglehettísen zavaros terminus". A Tampa Tribune jelentenek a szállítók számára, hogy íokozzák a keresett áruk terme- egyik cikkében Sowell megpróbálta elmagyarázni, hogy,miért is jó lését. A nye- sét, ha btínosnek kiáltjuk ki az eladókat, hanem azzaI, ha hagyjuk, részkedési cél r áremeléssel kapcsolatos vádak akkor jelennek meg, ho gy égezzéka dolgukat. Ám ,azok az árak, amelyek- z jának választottak védelmébe vette a spekulatív áremelést tiltó hez az emberek hozzászoktak', erkolcsi értelemben nem tekinthe- torvényt: ,Rendkíviili id kben az áI am nem nézheti tétleni.

Semmivel nem,speciálisabbak' vagy,tisztessége- a hurrikán után életi,iket ment vagy alapvet szolgáltatásokat keres sebbek] mint bármely,más ár'] amely a piaci viszonyok - ideértve polgárait lelkiismeretleniil magas árakkal fosszák ki. Rendkívi,ili kori. Ha a jég ára ro dollár, amikor kózott a kétségbeesett helyzetben lév vev knem szabadok. Másodszor, a piacok tiszteletben tartják az egyén sza- dául a tet a fejtik felett éjszakára, megvásárolják. Ha igen, milyen feladatot szánjunk a torvénynek hozzák fel. Hogyan válaszolnak erre a konyv: A fortelmes kereskedelem védelmez i? El szor ezze kapcsolatban, már ha egyáltalán valamilyen feladatot szánunk is azt mondják, hogy a társadalom egészének jólétét nem szolgálják neki? Vajon a torvény tiltsa-e meg a nyerészkedésicélri áremeléseket, azok az ésszerutleni. Még ha a magas árak valóban el is idézik hogy olyan iizletet kossenek, amilyet akarnak? A tehet sek számára a magas ár megfizetése egy gallon benzinért vagy egy hotel- Ezek a felvetések nemcsak azzal foglalkoznak, hogy az egyének szobáért a vihar idején legfeljebb csak bossztíság forrása, ám a szeré- hogyan bánjanak egymással, hanem arról is, hogy milyen legyen nyebb kóriilmények kozott él k számára valódi tehertétel, egészen a torvény, és hogyan szervez djon a társadalom, Ezek a kérdésekaz addig a pontig, hogy inkább kiteszik magukat a veszélynek, mintsem igazságosságról szólnak.

Hogy megválaszolhassuk ezeket, meg kell elmenektiljenek elcíle.

Fordtotta: Szieberth Adam Szakmailag ellenorizte, a fordtast az eredetivel egybevetette, valamint a magyar helyesrasnak megfeleloen atrta Podor Dora Szerkesztette: Grabner Maria A bortotervet kesztette: Gregor Laszlo A digitalizalas a General Press kiado azonos cmu kiadvanya alapjan keszult. ISBN 83 6. Nev szerint James E. Lucy McDiarmid, a Villanova University oktatoja a vallalkozas kezdeti szakaszaban szolgalt letfontossagu informaciokkal, Linda McNamara, az Onondaga Community College konyvtarkozi kolcsonzesi szolgalatanak munkatarsa pedig meg olyan ritka, elfeledett konyveknek is a nyomara bukkant, amelyekbol sem a Widener Library, sem a Kongresszusi Konyvtar nem tart peldanyt. David Lloyd, a LeMoyne College tanara a walesi kiejtessel kapcsolatban adott nelkulozhetetlen tanacsokat. A szerzo es a Kiado koszonetet mond a kovetkezoknek, amiert engedelyt adtak a konyv illusztracioinak felhasznalasara: Maiden Castle, Tara, Uffingtoni Feher Lo 1. Thioc, Musee galloromain de Lyon, Franciaorszag tulajdona; A hallstatti leletek, a battersea-i pajzs, a gundestrupi ust, a meridai miniatur kocsi, az entremont-i fejek 4.

Eredete konnyen megallapthato: a gorog Kelto szora vezetheto vissza, amelynek jelentese eldugott, es a civilizaltabb vilag elol elzartan elo nepekre utalt. Csak Kr. A csoport tagjai: az r, a skot gael, a Man szigeten beszelt manx, a walesi, a cornwalli es a breton. A kifejezes tehat a tudomanyos nyelvben, nem a koznyelvben terjedt el eloszor, ezzel magyarazhato, hogy angol nyelvteruleten mindmaig van nemi vita a Celt szo ejtese korul. A vajt fuluek etimologiai okokbol a kemenyebb kelt valtozatot favorizaljak, az angol ful szamara azonban termeszetesebben hangzik a lagyabb szelt ejtes. Es hogy a helyzet meg bonyolultabb legyen, az altalunk keltaknak nevezett nepek a modern kor elott egyaltalan nem hasznaltak ezt a szot, es mas szavuk sincs, amely a ko ztuk fennallo nyelvi kozossegre utalna. A gorogok eredetileg egy okori gall nepre, a franciak tavoli oseire hasznaltak a Kelto szot. Ez a nepcsoport a mai Marseille-tol eszakra elt. A klasszikus okori szerzok ezutan fokozatosan az egymassal nyilvanvaloan rokonthato nyelveket beszelo konyv: A fortelmes kereskedelem kezdtek alkalmazni a terminust, a kis-azsiai Galacia lakoitol az Iberiai-felsziget Galcia nevu tersegenek nepeig. Julius Caesar rasaiban Kr. A Brit-szigeteken elo nepekre meglepo modon sem a gorog Kelto, sem a latin Celtae szo nem vonatkozott, es az or vagy owalesi nyelvben sem utal arra egyetlen szo sem, hogy beszeloik kapcsolatot folteteleztek volna e ket nyelv kozott.

A "konyv: A fortelmes kereskedelem" kelta nepek gyakran jeloltek magukat a gal- gyokot tartalmazo szavakkal, pl. Gallia, Galacia, Galcia ilyen nevu terseg Spanyolorszagban es Lengyelorszagban is van vagy Portug lia. A muvelt angol szerzok elott mar eleg koran ismert volt a kelta szo, de csak regi, kihalt nyelvekre vonatkoztatva. Milton is hasznalja az Elveszett Paradicsomban Azt a gondolatot azonban, hogy ugyanez a szo az Europa periferiajan szegenysegben tengodo, lenezett nepek elo nyelveit is jelentheti, csak lassankent fogadtak el. George Buchananre ugyet sem vetettek, amikor ben azt alltotta, hogy a skot gael nyelv az okori keltabol szarmazik. Franciaorszagban azonban, ahol a nemzeti tortenelem a gallok romai uralommal szembeni ellenallasaval kezdodik, tobb szerzo is folismerte, hogy az orszag eszaknyugati csucskeben levo felszigetukon elszigetelten elo bretonok koreben tovabb el az osi nyelv. Paul-Yves Pezron folytonossag melletti ervei, melyeket az Antiquit de la nation et la langue des Celtes A keltak nepenek es nyelvenek antikvitasa cmu, ban megjelent muveben fejtett ki itt sokkal meggyozobbnek hatottak, mint Buchanan okfejtese Angliaban. A Pezronnal egyidoben tevekenykedo, walesi szuletesu Edward Lhuyd vagy Lloyd kb. A breton nyelvnek nem a gall az ose, hanem a Kr. Brit-szigetek kisebbsegi nyelveit. Archaeologia Britannica cmu muve nyoman terjedt el a mai ertelemben hasznalt kelta szo.

Alig tobb, mint fel evszazaddal kesobb pedig mar szinte minden olvaso ember nagy valosznuseggel talalkozott a kelta szoval, hala a James Macpherson tetszetos hamis tvanya, az Osszi n-nekek fordtasa koruli felhajtasnak. Annak ellenere, hogy az igen terjengos, bo lere eresztett koltemenyek vegigolvasasa a vegsokig kitarto, fanatikus buzgosagot igenyel ma, az Osszi n-nekeknek megjelenesuk utan gy is vilagszerte kultusza lett. A legkulonbozobb emberekbol valtottak ki rajongast, gy Thomas Jeffersonbol es Johann Wolfgang Goethebol is, aki lefordtotta a poemakat nemetre. Divatba jott az osszianizmus, egyik muveszeti ag sem vonhatta ki magat a harci szekereiken zord, ksertet jarta tajakon, csipkezett hegygerincek kozott robogo, fatalista eletszemleletu, szoke daliak hatasa alol. Az Osszi n-nekekbol vett temakra legalabb harminc operat komponaltak, Osszian, a fohos idealizalt kepet pedig tobb szaz festmeny orzi. Osszian apja, Fingal nevet ben mar egesz Europa ismerte, amikor is Felix Mendelssohn Hebrid k-nyit ny ra a Fingalbarlang-nyitany cmet ragasztottak. Osszian konyv: A fortelmes kereskedelem, Oscarnak a neve pedig Nemetorszagban es Skandinaviaban olyan nepszeru lett, hogy tobb, egymast koveto dan kiraly is ezen a neven uralkodott. Macphersonnal egy idoben es hozza kapcsolodva vette kezdetet az angol irodalomban az kozotti idoszakban az ugynevezett kelta reneszansz, amelynek elen angol-walesi koltok alltak, peldaul Thomas Gray, akinek The Baird A bard cmu, ben rt koltemenye nyoman beepult az angolba a walesi es az r nyelvben is dalnokot jelento szo. Bardok, meredek koszirtek, suru kod, harfa, aranyfurtu konyv: A fortelmes kereskedelem, elfeledett, de fo lkutathato varazslatos csodatettek ezt jelentette a romantikus kor szamara a kelta vilag.

A regisegbuvarok pedig, akiknek vezeralakjai sokszor inkabb lelkesedesukkel tuntek ki, mintsem a mai ertelemben vett regeszeti kepzettsegukkel, kezdtek Eszaknyugat-Europa kelta peremvideke fele fordtani figyelmuket. Az ahtatos, spekulatv kepzelges gyakorlatilag minden, romaiak elotti epteszeti emleket, gy a ma mar kozismerten a kelta kor elott epult Stonehenge-et is [11] az osi kelta vallas tobb romai szerzo altal is emltett papjainak, a druidaknak tulajdontott. Ebben az idoszakban a jelennel szebb mult iranti sovargas jozanabb gondolkodasu tudosokat is arra indtott, hogy folkutassak es leford tsak a korabbi kelta hagyomany feledes homalyaba merult szovegeit. Charlotte Brooke Reliques of Irish Poetry Az r kolteszet emlekei cmu, ben megjelent konyve megmutatta, hogy or szovegek valoban leteznek, ebben az idoszakban azonban a Macpherson es nala is gyongebb hamistvanyokat produkalo utanzoi iranti elvakult rajongas inkabb mas hagyomanyokra iranytotta a kozfigyelmet. A jozansag es a holdkoros halandzsa kozt konyv: A fortelmes kereskedelem jart Iolo Morganwg szuletett Edward Williamsaz opiumfuggo komuves, aki letrehozta a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain szo szerinti fordtasban: A Britszigetek Bardjainak Tarsasaga nevu, koltokbol es zeneszekbol allo tarsasagot. A megalaptoja alltasa szerint osi mintak alapjan szervezodok celja Wales kulturajanak es irodalmanak istapolasa volt, szemben a haszonelvu angolszasz befolyassal. Ennek a mozgalomnak koszonheto, hogy a walesi irodalmi es dalnokverseny, az eisteddfodd ben ujjaeledt.

A hagyomanyos kultura nepszeru, hazafias szellemu unnepet mas kelta kulturaju teruleteken is utanoztak, rul feis, skot gaelul md a neve. Macpherson es Morganwg A magyar koltok kozul pedig Arany Janos is elismeroen utalt az ossziani dalokra. Kozepkorkutatokent o is kokler volt ugyan, lelkiismeretessege es kivalo bretonnyelv-tudasa megis olyan szovegeket eredmenyezett, amelyekbol utjara indulhatott a modern, rasos breton irodalmi hagyomany. Mindezek kovetkezteben a kelta szohoz olyan jelentestartalmak tapadtak, amelyeket egyelore semmilyen, az okori vilagbol szarmazo bizonytek nem tamasztott ala, hiszen akkoriban meg senki sem asatott egyetlen kelta regeszeti lelohelyen sem. Mivel azonban a kelta kultura kincsestarai a modern civilizacio kozpontjaitol tavol Dublin helyett Connemaraban, Edinburgh helyett a Hebridakon, Parizs helyett Finistere-ben talalhatok, es a kelta nyelvek igen kedvezotlen korulmenyek kozott is evezredekig fennmaradtak, sok megfigyelo konnyeden a keltaknak tulajdontott barmit, ami ellentetben allt a fejlett technikara es [12] uzleti haszonra epulo modern tarsadalommal.

A nyugati kultura altalaban veve egyre materialistabb lett, ebbol kovetkezoen a keltakra bizonyara sokkal inkabb jellemzo a spiritualitas okoskodtak. Ezen idealizalo latasmod a szegenyseg es az elszigeteltseg gazdasagi-tarsadalmi kovetkezmenyeit a kezzel, hazilag kesztett szerszamok hasznalatat, az amator sznvonalu szorakoztatast, a divatjamult oltozeket, a laza munkamoralt mind-mind a lelki-szellemi epulest szolgalo pozitvumnak tekintette. A romantikus kor keltakkal kapcsolatos csinnadrattaja ugyan a modern "konyv: A fortelmes kereskedelem" lee rtekelodott, az azonban valtozatlanul igaz, hogy a kelta nyelvek eredete az ido homalyaba vesz. A jo kepzeloerovel megaldott spekulatv elmeletgyartok ugyan meg Kozep-Azsiaban es Eszak-Knaban is kelta gyokerekre veltek bukkanni, az azonban biztos, hogy a kelta nyelvek az indo-europai nyelvcsalad egyik agat kepezik, a szlav, a german es a latin nyelvekhez hasonloan. Egy rasbeliseg elotti tarsadalomrol torvenyszeruen joval konnyebb targyi emlekeket felsznre hozni, mint nyelvemlekekre lelni. A kutatast tovabb nehezti az, hogy a keltaknak nem volt egyseges etnikai ontudatuk es altalanosan jellemzo kulso jegyeik sem. Vergilius peldaul a Kr. A jelek szerint a vallas es a tarsadalmi szerkezet, valamint targyi kultura teren volt valami kozos a keltak kozott, de nepcsoportonkent igen komoly elteresekkel. A fennmaradt gorog rasos emlekek az akkoriban a Foldkozi-tenger partvideken elo keltakat eloszor a Kr. Ezen bizonytekok alapjan allaptottak meg a modern kor tudosai, hogy az elso ismert keltak az Alpoktol eszakra es a Duna volgyeben eltek, a mai Nemetorszag, Ausztria, Csehorszag, Szlovakia es Magyarorszag teruleten. Elkepzelheto, hogy a folyo nevadoja az Anaval, Anuval rokon Danu kelta istenno. A kelta kultura legregebbi emlekei a vas-korszakbol, az oskor utolso szakaszabol, a bronzkorszak es az rasos emlekek megjelenese kozotti idoszakbol szarmaznak.

Egy idoben szarnyra kapott az a spekulatv elmelet, hogy a Kr. Ez a keso bronzkori tarsadalom jellegzetes temetkezesi modszereirol kapta a nevet. Az elmelet ma [13] mar nem tarthato, de az urnamezos kulturabol szarmazo motvumok megtalalhatok a legregebbi bizonytottan kelta nepcsoportnal, a mai Ausztria teruleten kialakult Hallstattkulturaban. A Salzburgtol keletre, Salzkammergut fenseges hegyei kozott fekvo Hallstatti-to es a mellette levo sobanyakomplexum ma tavol esik a fo kozlekedesi utvonalaktol. A keso bronzkorszakban es a kora vaskorszakban azonban sok utazo kereste fol a hatalmas sokeszletekkel rendelkezo banyat, hiszen az akkori idok egyetlen ismert elelmiszertartosto anyagat rejtette. A so holttestet es szamos, veluk egyutt eltemetett targyat is konzervalt, gy a A leletek kozott ruhadarabok, borzsakok es faszerszamok szerepeltek. E bizonytekok alapjan a Hallstatt nevet egy bizonyos idoszakban fennallt kulturara, nem pedig torzsre vagy nepcsoportra ruhazhatjuk. A banyak es a topart benepesulese mar Kr. A tudosok a felsznre kerult fegyverek, vodrok, valamit emberi es allati konyv: A fortelmes kereskedelem evtizedekig tarto tanulmanyozasa utan a hallstatti muveszet negy periodusat kulonboztettek meg, amelyeket A, B, C es D betuvel jeloltek. A mai kor emberenek elismereset jellemzoen inkabb a hallstatti leletek megmunkalasahoz szukseges technikai tudas valtja ki, mintsem az esztetikumuk. Rendszerint szigoruan mertani formak jellemzik oket, novenymintak csak ritka kivetelkent fordulnak elo; madaralakok mar viszonylag gyakrabban, ez talan italiai hatasra utal. Gorog hatas igen csekely mertekben mutathato ki. Ugyanakkor a hallstatti dsztomuveszet szertelenul burjanzo, mar-mar barokkos konyv: A fortelmes kereskedelem tud lenni.

A Hallstatt-korszak V alaku mintait, cikcakkos vonalait es derekszogeit a La Tenekorszak csigavonalai, S alakjai es orvenylo, kerektett mintai valtottak fol. A vz alatt levo lelohelyrol meg tobb minden kerult elo, mint Hallstattbol: melltu, landzsa, 27 fapajzs, kard, es akkor az a ldozati felajanlaskent odakerult disznokrol, kutyakrol, szekerekrol es emberekrol meg nem is beszeltunk. La Tene [14] okori rendelteteset soha nem sikerult pontosan meghatarozni, lehetett szentely, csatamezo vagy piacter is. A Neuchateli-to sekely vizu szelenek teruleten Kr. A kifinomultabb La Tene-i konyv: A fortelmes kereskedelem, amelynek harom, romai szamokkal I, II, III jelolt szakaszat kulonboztetik meg, szelesebb korben hatott a kontinens kelta telepuleseire, mint a Hallstatt-stlus. A Brit-szigetekre is eljutott, ahol a keresztenyseg terjedesenek idoszakaban vegig jelen volt, egeszen Irorszag normann meghodtasaig, Kr. A ket csoportot altalaban Pkelta es Q-kelta nyelveknek szokas nevezni. Az indoeuropai alapnyelvbol orokolt, az angolban a qu betukapcsolattal jelolt kemeny k hangot a P-kelta nyelvekben ismeretlen okokbol a p hang valtotta fol. A jelenseget jol illusztralja, ha osszehasonltjuk a mai r Qkelta es a mai walesi P-kelta nyelv egy-ket konyv: A fortelmes kereskedelem. Az r ceann fej szo walesi megfeleloje pen, a mac valakinek a fia pedig walesi nyelven map. Korabban ugy veltek, a szakadas a kulonbozo nepcsoportok Europa teruleten valo vandorlasanak utvonalat tukrozi, ezt az allaspontot azonban a kozelmult kutatasi eredmenyei nem erostettek meg. Egyszeru magyarazatot nemigen lehet talalni a jelensegre. A hangcserere az Europan keresztuli vandorlas soran egymas toszomszedsagaban elo nepcsoportok kozott kerult sor. Amikor kulonbozo teruleteken letelepedtek, vagy a P-kelta, vagy a Q-kelta nyelvek kerultek dominans pozcioba, mikozben nyomokban a masik ag bizonyos ismertetojegyeit is megoriztek. A gall peldaul joreszt P-kelta volt, Q-kelta maradvanyokkal.

Az okori Britannia nyelvei, ahogy a beloluk szarmazo, idonkent brit nyelveknek nevezett modern nyelvek a walesi, a cornwalli es a breton is, elsodlegesen P-kelta nyelvek voltak. Irorszagban Q-kelta es P-kelta nyelvet beszelo nepcsoportok is megtelepedtek, es vegul a Q-kelta nyelv jutott dominans szerephez. Ezutan a del-walesi Dyfed teruletenek jo reszet elfoglaltak a Q-kelta hodtok, es nyelvuk beepult az uralkodo nyelvjarasba. Irorszag eszaki reszebol pedig a szinten Q-kelta Scotti [15] torzs indult hodto utra, es a mai Skociahoz tartozo szigeteken, valamint a Skot-felfoldon elterjesztettek a skot gael konyv: A fortelmes kereskedelem oset. A Pkelta nyelvet beszelok a Skot-alfoldre szorultak, ahol beolvadtak a mai angollal nagyon James MacKillop: Kelta mtoszok s legendk. Az idonkent skandinav es skot uralkodok altal iranytott Man sziget r hodtoi a ma manx neven ismert Q-kelta nyelv oset beszeltek. Az egymassal szoros rokonsagban levo r, skot gael es Man szigeti manx nyelvet az r nepet jelolo or Godel konyv: A fortelmes kereskedelem alapjan goidelikus gael nyelveknek is nevezik.